Nhưng sự khôn ngoan từ trên mà xuống thì trước hết là thanh sạch, sau lại hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy dẫy lòng thương xót và bông trái lành, không có sự hai lòng và giả hình. – Gia-cơ 3:17

Sự khôn ngoan đến từ trên - Sự khôn ngoan Thiên Thượng

Sự khôn ngoan đến từ trên – Sự khôn ngoan Thiên Thượng

Top