Chúa ban lại sự sáng cho con gái tôi

Chúa ban lại sự sáng cho con gái tôi

Thứ ba 15.9.2015. 9.h 30 . Lòng nhân từ của ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng . Ngài ban lại sự sáng cho con gái tôi đã bị đui mù . đương khi tôi cầu nguyện tự dưng những lời tiếng lạ tuôn ra từ miệng tôi không ngưng . đây là điềm lành hay...
Nầy là truyện ký tôi – Thánh ca 269

Nầy là truyện ký tôi – Thánh ca 269

1. Chúa thuộc về tôi, tôi nguyện tin sắt son Tôi từng vui nếm trước phước Chúa trên trời ban Hưởng cơ nghiệp cứu rỗi nhờ ơn hiếu sinh Sạch tội bởi huyết, tái sanh bởi Thần Linh. Điệp Khúc: Này là truyện ký tôi, bản hát của tôi Tôn vinh danh Cứu Chúa không khi nào thôi...
Top