Kết quả cho Chúa P.1

Kết quả cho Chúa P.1

Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu hột giống lúa mì kia, chẳng chết sau khi gieo xuống đất, thì cứ ở một mình; nhưng nếu chết đi, thì kết quả được nhiều. Giăng 12:24 Để kết quả cho Chúa, có ơn, có quyền từ nơi Chúa chúng ta phải đầy dẫy Đức Thánh Linh, bắt...
Top