Bộ luật đầu tiên về HẠNH PHƯỚC THẬT
trong HIẾN CHƯƠNG NƯỚC TRỜI
(Mt 5:1-12)

Hiến Chương Nước Trời: Sự Bình Thường Mới
The Kingdom Constitution: A New Normal

      Luật The Law of Matthew
     
1.  Thỏa vui hạnh phước Prosperity 5:1-12
2.  Trách nhiệm sống đạo Responsibility 5:13-16
3.  Thẩm quyền mạc khải Authority 5:17-48
     
4.  Thành tâm thể hiện Sincerity 6:1-18
5.  Tích trữ an toàn Security 6:19-24
6.  Tâm linh an bình Serenity 6:25-34
     
7.  Tự xét khiêm hạ Humility 7:1-6
8.  Trình dâng nhu cầu Necessity 7:7-12
9.  Tương lai bền vững Stability 7:13-29

trong HIẾN CHƯƠNG NƯỚC TRỜI (Mt 5:1-12)

 

Thực trạng bên trong

(Inward condition)

Thể hiện bên ngoài

(Outward manifestation)

Khó nghèo thuộc linh   POOR

Khóc than tội tình         PINING

Khiêm nhu hiền minh  PATIENT

Khát khao công chính  PANTING

Thương xót tha nhân      PITYING

Trong sạch cầu khẩn      PURE

Thuận hòa kết thân     PEACEMAKERS

Thống khổ chấp nhận PERSECUTED

 
#1 HẠNH PHƯỚC THẬT I
TRUE HAPPINESS I

Kinh Thánh–Scripture: Mathiơ‒Matthew 5:1-4
Giảng luận–Speaker: Mục sư–Pastor Lê Hoàng Thái An

1. KHÓ NGHÈO (c.3) THE POOR
3 Phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy!
‒ Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven.

 Tôi không có gì cả (c.3a) I have nothing
 Chúa cho điều cao cả (c.3b) God gives me everything

2. KHÓC THAN (c.4) THE PINING
4 Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi!
‒ Blessed are those who mourn, for they shall be comforted.

 Tôi ăn năn thống hối (c.4a) I am sorrowful
 Chúa an ủi phục hồi (c.4b) God makes me joyful

#2 HẠNH PHƯỚC THẬT II
TRUE HAPPINESS II

Kinh Thánh–Scripture: Mathiơ‒Matthew 5:5-6
Giảng luận–Speaker: Mục sư–Pastor Lê Hoàng Thái An

3. KHIÊM NHU (c.5) THE PATIENT
5 Phước cho những kẻ nhu mì, vì sẽ hưởng được đất! ‒ Blessed are the gentle, for they shall inherit the earth.

 Tôi chỉ là thứ yếu (c.5a) I am not that important
 Chúa cho điều trọng yếu (c.5b) God gives me the significant

4. KHÁT KHAO (c.6) THE PANTING
6 Phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ! ‒ Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied.

 Tôi tìm Chúa trước nhất (c.6a) I seek God first of all
 Chúa ban điều tốt nhất (c.6b) God gives me the best of all

#3 HẠNH PHƯỚC THẬT III
TRUE HAPPINESS III

Kinh Thánh–Scripture: Mathiơ‒Matthew 5:7-8
Giảng luận–Speaker: Mục sư–Pastor Lê Hoàng Thái An

5. THƯƠNG XÓT (c.7) THE PITYING
7 Phước cho những kẻ hay thương xót, vì sẽ được thương xót! ‒ Blessed are the merciful, for they shall receive mercy.
 Tỏ bày lòng thương xót (c.7a) Reveal mercy to men
 Tiếp nhận sự thương xót (c.7b) Receive mercy from God

6. TRONG SẠCH (c.8) THE PURE
8 Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời! ‒ Blessed are the pure in heart, for they shall see God.
 Tấm lòng thánh sạch (c.8a) Seek to be holy
 Thấy Đấng thánh khiết (c.8b) See the True Holy
Sống đời thánh sạch (c.8a) Live a holy life
Thấy Đấng thánh khiết (c.8b) See the Holy One

#4 HẠNH PHƯỚC THẬT IV
TRUE HAPPINESS IV

Kinh Thánh–Scripture: Mathiơ‒Matthew 5:9-12
Giảng luận–Speaker: Mục sư–Pastor Lê Hoàng Thái An

7. THUẬN HÒA (c.9) THE PEACEMAKERS
9 Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời! ‒ Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God.
 Con của thuận hòa (c.9a) Sons of peace
 Con của Thiên Chúa (c.9b) Sons of God

8. THỐNG KHỔ (c.10-12) THE PERSECUTED
10 Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy! 11 Khi nào vì cớ Ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ, và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước… ‒ 10 Blessed are those who have been persecuted for the sake of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. 11 Blessed are you when people insult you and persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of Me…
 Vì Quốc Vương (c.10a) For the King
 Được Vương Quốc (c.10b) Receive the Kingdom

#5 HÒA TAN & TỎA SÁNG ‒ SHAKE & SHINE
Kinh Thánh–Scripture: Mathiơ‒Matthew 5:13-16
Giảng luận–Speaker: Mục sư–Pastor Lê Hoàng Thái An

“Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. ‒ Let your light shine before men in such a way that they may see your good works, and glorify your Father who is in heaven.” (5:16)

3 nhắc nhở về sự ảnh hưởng của Cơ Đốc Nhân giữa thế giới
3 reminders of the Christian’s influence in the world

1. NHẬN THỨC được HIỆN TRẠNG Acknowledge the POSITION
 Tín Nhân: Muối & Sự sáng The Christians: Salt & Light
 Thế Nhân: Hư hoại & Tăm tối The World: Decaying & Darkness

2. Ý THỨC về HIỆU QUẢ Accept the PURPOSE
 Muối: Giữ sự bảo tồn & Gia tăng hương vị Salt: Saving & Seasoning
 Sự Sáng: Chiếu soi & Cảnh báo Light: Shining & Signaling

3. TỈNH THỨC trước HIỂM HỌA Awake to the PERIL
 Muối: Mất Mặn Savorless Salt
 Sự Sáng: Mập Mờ Lackluster Light
 Vô lý Senseless
 Vô dụng Useless

#6 NỀN TẢNG CỦA CÔNG CHÍNH & CHÂN LÝ
THE FOUNDATION OF RIGHTEOUSNESS & TRUTH
Kinh Thánh–Scripture: Mathiơ‒Matthew 5:17-20
Giảng luận–Speaker: Mục sư–Pastor Lê Hoàng Thái An

4 lý do Kinh Thánh là nền tảng của công chính và chân lý
4 reasons to show that Scripture is the foundation of righteousness and truth

1. TÍNH TUYỆT ĐỐI CỦA KINH THÁNH (17) The PREEMINENCE
17 Các ngươi đừng tưởng Ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri; Ta đến, không phải để phá, song để làm cho trọn. ‒ 17 Do not think that I came to abolish the Law or the Prophets; I did not come to abolish but to fulfill.

 Thẩm quyền từ Thiên Chúa Authored by God
 Thành toàn bởi Cứu Chúa Accomplished by Christ

2. TÍNH TRƯỜNG TỒN CỦA KINH THÁNH (18) The PERMANENCE
18 Vì Ta nói thật cùng các ngươi, đương khi trời đất chưa qua đi, thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi được c
ho đến khi mọi sự được trọn. ‒ 18 For truly I say to you, until heaven and earth pass away, not the smallest letter or stroke shall pass from the Law until all is accomplished.

 Trời đất Qua đi All will Pass
 Thánh Kinh Hằng còn One still Lasts

3. TÍNH THÍCH HỢP CỦA KINH THÁNH (19) The PERTINENCE
19 Vậy, ai hủy một điều cực nhỏ nào trong những điều răn nầy, và dạy người ta làm như vậy, thì sẽ bị xưng là cực nhỏ trong nước thiên đàng; còn như ai giữ những điều răn ấy, và dạy người ta nữa, thì sẽ được xưng là lớn trong nước thiên đàng. ‒ 19 Whoever then annuls one of the least of these commandments, and teaches others to do the same, shall be called least in the kingdom of heaven; but whoever keeps and teaches them, he shall be called great in the kingdom of heaven.

 Tuân giữ Trọn vẹn Keep it Fully
 Truyền dạy Trung thực Teach it Faithfully

4. TÍNH TRỌNG YẾU CỦA KINH THÁNH (20) The PERFORMANCE
20 Vì Ta phán cho các ngươi rằng, nếu sự công bình của các ngươi chẳng trổi hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người dòng Pha-ri-si, thì các ngươi chắc không vào nước thiên đàng. ‒ 20 For I say to you that unless your righteousness surpasses that of the scribes and Pharisees, you will not enter the kingdom of heaven.

 Tỏ bày Hiện trạng Reveal our Reality
 Tiếp nhận Hồng ân Receive God’s Righteousness

#7 HIỂM HOẠ CỦA HỜN GIẬN
THE DANGER OF ANGER
Kinh Thánh–Scripture: Mathiơ‒Matthew 5:21‒26
Giảng luận–Speaker: Mục sư–Pastor Lê Hoàng Thái An

“Chúng ta phải yêu thương lẫn nhau… Ai ghét anh em mình, là kẻ giết người.
– We should love one another… Everyone who hates his brother is a murderer.” (1Giăng–1John 3:11, 15)

1. VỚI MÌNH: TỘI LỖI BỊ HÌNH PHẠT (21-22)
Inwardly: Penalized Sin

2. VỚI CHÚA: THỜ PHƯỢNG BỊ GIÁN ĐOẠN (23-24)
Upwardly: Interrupted Worship

3. VỚI NHAU: TƯƠNG GIAO BỊ NGĂN CÁCH (25-26)
Outwardly: Disrupted Relation

#8 CANH GIỮ CỬA SỔ TÂM HỒN
GUARD THE WINDOWS TO YOUR SOUL
Kinh Thánh–Scripture: Mathiơ‒Matthew 5:27‒30
Giảng luận–Speaker: Mục sư–Pastor Lê Hoàng Thái An

“Hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi. –Everyone who looks at a woman with lust for her has already committed adultery with her in his heart.” (5:28)

2 nhận biết thiết yếu – 2 crucial comprehensions

1. HAM MUỐN kể như HÀNH ĐỘNG (27-28)
The DESIRE is like the DEED

2. GIẢI PHẨU chính là GIẢI PHÁP (29-30)
The SURGERY is truly the SOLUTION

THẮNG cám dỗ tình dục: Overcome Lust:
T – Thật lòng thương yêu Love the spouse
H – Hiểu biết giá trả Lay out the cost
Ắ – Ăn nuốt Lời Chúa Learn the Word
N – Nương cậy Thánh Linh Lean on the Spirit
G – Gìn giữ tấm lòng Look after the heart

“Hãy đi, đừng phạm tội nữa. – Go. From now on sin no more.” (Gi–Jn 8:11b)

#9 GIAO ƯỚC HÔN NHÂN
THE MARRIAGE COVENANT
Kinh Thánh–Scripture: Mathiơ‒Matthew 5:31‒32
Giảng luận–Speaker: Mục sư–Pastor Lê Hoàng Thái An

“Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp! – So they are no longer two, but one flesh. What therefore God has joined together, let no man separate.” (Mt 19:6)

1. TRUYỀN THỐNG CỦA LUẬT (5:31) The TRADITION of the LAW
2. TRUYỀN DẠY CỦA CHÚA (5:32) The TEACHING of the LORD

 SỰ TẤN CÔNG (19:1-3) The ATTACK
 SỰ TRẢ LỜI (19:4-6) The ANSWER
 SỰ LÝ LUẬN (19:7) The ARGUMENT
 SỰ LÝ GIẢI (19:8-9) The AFFIRMATION

#10 CHỮ TÍN TRONG ĐỜI SỐNG
CREDIBILITY IN DAILY ACTIVITY
Kinh Thánh–Scripture: Mathiơ‒Matthew 5:33‒37
Giảng luận–Speaker: Mục sư–Pastor Lê Hoàng Thái An

“Hỡi anh em, trước hết chớ có thề, chớ chỉ trời, chỉ đất, cũng chớ chỉ vật khác mà thề; nhưng phải thì nói phải, không thì nói không, hầu cho khỏi bị xét đoán.” (Gia-cơ 5:12)

Chữ Tín trong đời sống biểu hiện qua 2 yếu tố
Your credibility (integrity) manifests itself in 2 factors

1. THỀ THỐT (c.33-36) OATH-TAKING
33 Các ngươi còn có nghe lời phán cho người xưa rằng: Ngươi chớ thề dối, nhưng đối với Chúa, phải giữ vẹn lời thề mình. 34 Song Ta phán cùng các ngươi rằng đừng thề chi hết: Đừng chỉ trời mà thề, vì là ngôi của Đức Chúa Trời; 35 đừng chỉ đất mà thề, vì là bệ chân của Đức Chúa Trời; đừng chỉ thành Giê-ru-sa-lem mà thề, vì là thành của Vua lớn. 36 Lại cũng đừng chỉ đầu ngươi mà thề, vì tự ngươi không thể làm cho một sợi tóc nên trắng hay là đen được.
 Nguyên tắc The Rule
 Nguyên do The Reason

Thề thốt thì thông thường thiếu thành thật.
Thiếu thành thật thì thích thêm thề thốt.

2. THÀNH THẬT (c.37) TRUTH-TELLING
37 Song ngươi phải nói rằng: Phải, phải; không, không. Còn điều người ta nói thêm đó, bởi nơi quỉ dữ mà ra.
 Nguyên tắc The Rule
 Nguyên do The Reason

#11 ĐI THÊM MỘT DẶM
GOING THE EXTRA MILE
Kinh Thánh–Scripture: Mathiơ‒Matthew 5:38‒42
Giảng luận–Speaker: Mục sư–Pastor Lê Hoàng Thái An

“Đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác.
– Do not be overcome by evil, but overcome evil with good.” (Romans 12:21)

1. TRUYỀN THỐNG CỦA LUẬT – ƠN ĐỀN OÁN TRẢ (c.38)
THE TRADITION OF THE LAW – REPAYING EVIL WITH EVIL
[Vấn đề CÔNG LÝ– FAIRNESS]
38 Các ngươi có nghe lời phán rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng. – 38 You have heard that it was said, ‘AN EYE FOR AN EYE, AND A TOOTH FOR A TOOTH.’

 Để giới hạn Tội ác To limit Vice (Evil)
 Để giới hạn Trả thù To limit Vengeance

2. TRUYỀN DẠY CỦA CHÚA – LẤY ƠN TRẢ OÁN (c.39-42)
THE TEACHING OF THE LORD – REPAYING EVIL WITH GOOD
[Vấn đề CÔNG CHÍNH – RIGHTEOUSNESS]
39 Song Ta bảo các ngươi, đừng chống cự kẻ dữ. Trái lại, nếu ai vả má bên hữu ngươi, hãy đưa má bên kia cho họ luôn; 40 nếu ai muốn kiện ngươi đặng lột cái áo vắn, hãy để họ lấy luôn cái áo dài nữa; 41 nếu ai muốn bắt ngươi đi một dặm đường, hãy đi hai dặm với họ. 42 Ai xin của ngươi, hãy cho, ai muốn mượn của ngươi, thì đừng trớ. – 39 But I say to you, do not resist an evil person; but whoever slaps you on your right cheek, turn the other to him also. 40 If anyone wants to sue you and take your shirt, let him have your coat also. 41 Whoever forces you to go one mile, go with him two. 42 Give to him who asks of you, and do not turn away from him who wants to borrow from you.

 Vấn đề Thể diện (c.39) Dignity
 Vấn đề Tranh tụng (c.40) Security
 Vấn đề Tự do (c.41) Liberty
 Vấn đề Tài sản (c.42) Property

#12 TÌNH YÊU KHÔNG BIÊN GIỚI
LOVE WITHOUT BORDERS
Kinh Thánh–Scripture: Mathiơ‒Matthew 5:43‒48
Giảng luận–Speaker: Mục sư–Pastor Lê Hoàng Thái An

“Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như Ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. – A new commandment I give to you, that you love one another, even as I have loved you, that you also love one another.” (Giăng–John 13:34)

1. MINH GIẢI (43-45a) The EXPLANATION
43 Các ngươi có nghe lời phán rằng: Hãy yêu người lân cận, và hãy ghét kẻ thù nghịch mình. 44 Song Ta nói cùng các ngươi rằng: Hãy yêu kẻ thù nghịch, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi, 45 hầu cho các ngươi được làm con của Cha các ngươi ở trên trời… – 43 You have heard that it was said, ‘YOU SHALL LOVE YOUR NEIGHBOR and hate your enemy.’ 44 But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you, 45 so that you may be sons of your Father who is in heaven…
 Truyền thống của Luật: Yêu hay Ghét (43)
The Tradition of the Law: Love or Hate
 Truyền dạy của Chúa: Yêu thay Ghét (44-45a)
The Teaching of the Lord: Love for Hate

2. MINH HỌA (45b-47) The EXEMPLIFICATION
45 …bởi vì Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác. 46 Nếu các ngươi yêu những kẻ yêu mình, thì có được thưởng gì đâu? Những kẻ thâu thuế há chẳng làm như vậy sao? 47 Lại nếu các ngươi tiếp đãi anh em mình mà thôi, thì có lạ gì hơn ai? Người ngoại há chẳng làm như vậy sao? – 45… for He causes His sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous. 46 For if you love those who love you, what reward do you have? Do not even the tax collectors do the same? 47 If you greet only your brothers, what more are you doing than others? Do not even the Gentiles do the same?
 Tương đồng: Giống Thiên Chúa (45b) The Comparison: with God
 Tương phản: Khác Thế gian (46-47) The Contrast: with the World

“48 Thế thì các ngươi hãy nên trọn vẹn, như Cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn. – 48 Therefore you are to be perfect, as your heavenly Father is perfect.”

#13 PHẦN THƯỞNG TRÊN TRỜI
HEAVENLY REWARD
Kinh Thánh–Scripture: Mathiơ‒Matthew 6:1-6, 16-18
Giảng luận–Speaker: Mục sư–Pastor Lê Hoàng Thái An

“Hãy giữ, đừng làm sự công bình mình trước mặt người ta, cho họ đều thấy. Bằng không, thì các ngươi chẳng được phần thưởng gì của Cha các ngươi ở trên trời. – Beware of practicing your righteousness before men to be noticed by them; otherwise you have no reward with your Father who is in heaven.” (Mt 6:1)

2 điều cần biết trong nếp sống đạo để nhận được phần thưởng trên trời
2 aspects that Christians need to know in their practice
to receive the heavenly reward

1. HIỂM HOẠ CỦA GIẢ HÌNH The DANGER of HYPOCRISY
 Cho người thấy mình For others to see you
 Cho mình thấy mình For you to see you
 Phần thưởng trên đất  Earthly reward

2. HẠNH PHƯỚC CỦA THẬT LÒNG The DELIGHT of SINCERITY
 Cho người thấy Chúa For others to see God
 Cho mình thấy Chúa For you to see God
 Phần thưởng trên trời  Heavenly reward

#14 HÔ HẤP THUỘC LINH
SPIRITUAL BREATHING
Kinh Thánh–Scripture: Mathiơ‒Matthew 6:7-15
Giảng luận–Speaker: Mục sư–Pastor Lê Hoàng Thái An

3 yếu tố quan trọng trong lời cầu nguyện để duy trì sự sống thuộc linh
3 important elements in prayer to maintain your spiritual vitality

1. MỐI TƯƠNG QUAN THIẾT THÂN (7-9a) The PERSONAL RELATIONSHIP
 Tình Phụ Tử Fatherhood
 Tình Huynh Đệ Brotherhood

2. LÒNG TÔN KÍNH THIẾT YẾU (9b-10) The ESSENTIAL REVERENCE
 Tôn Thánh Danh Cha Sanctifying God’s Name
 Trông Mong Nước Cha Seeking God’s Kingdom
 Thuận Phục Ý Cha Submitting to God’s Will

3. LỜI THỈNH CẦU THIẾT THỰC (11-15) The PRACTICAL REQUEST
 Tiếp Trợ từ Cha Provision from God
 Tha Thứ từ Cha Pardon from God
 Tiếp Cứu từ Cha Protection from God

#15 CHÚA HAY CỦA
GOD OR GOLD
Kinh Thánh–Scripture: Mathiơ‒Matthew 6:19-24
Giảng luận–Speaker: Mục sư–Pastor Lê Hoàng Thái An

“Các con không thể vừa phục vụ Đức Chúa Trời lại vừa phục vụ tiền tài nữa.
‒ You cannot serve God and wealth.” (Mt 6:24 TTHĐ-NASB)

3 câu hỏi tỏ bày sự lựa chọn tối hậu của đời sống
3 questions revealing your ultimate life’s choice

1. CỦA CẢI ĐỂ ĐÂU? (19-21) WHERE IS YOUR LOVE?

 TÌNH CẢM của TẤM LÒNG  Affection of the Heart

2. CÁI NHÌN THẾ NÀO? (22-23) HOW IS YOUR LOOK?

 NHẬN THỨC của TÂM TRÍ  Perception of the Mind

3. CHỦ NHÂN LÀ AI? (24) WHO IS YOUR LORD?
 QUYẾT ĐỊNH của Ý CHÍ  Decision of the Will

#16 LO GÌ
WHY WORRY
Kinh Thánh–Scripture: Mathiơ‒Matthew 6:25-34
Giảng luận–Speaker: Mục sư–Pastor Lê Hoàng Thái An

“Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. ‒‒ But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you.” (6:33)

2 bước giúp con dân Chúa đắc thắng lo lắng
2 steps to have winning over worry

1. NHẬN ĐỊNH ĐÚNG (25-30) PROPER AWARENESS
 Lo lắng là vô lý (25-26, 28-29) Worry is senseless
 Lo lắng là vô ích (27) Worry is useless
 Lo lắng là vô tín (30) Worry is faithless

2. QUYẾT ĐỊNH ĐÚNG (31-34) PROPER ACTION
 Hữu tín: Sống có nền tảng đức tin (31-32) Have the right principle
 Hữu lý: Sống có ưu tiên hợp lý (33) Have the right priority
 Hữu ích: Sống có ích lợi mỗi ngày (34) Have the right practice

#17 CÂY ĐÀ & CÁI RÁC
THE LOG & THE SPECK
Kinh Thánh–Scripture: Mathiơ‒Matthew 7:1-6
Giảng luận–Speaker: Mục sư–Pastor Lê Hoàng Thái An

“Trước hết phải lấy cây đà khỏi mắt mình đi.
‒ First take the log out of your own eye” (Mt 7:5a)

3 hiểu biết phải có trong sự đoán xét
3 necessary comprehensions in judging

1. BIẾT CHÚA SẼ PHÁN XÉT (1-2) KNOW GOD
2. BIẾT MÌNH ĐỂ TỰ XÉT (3-5) KNOW YOURSELF
3. BIẾT NGƯỜI ĐỂ SUY XÉT (5-6) KNOW OTHERS

Hiến Chương Nước Trời: Sự Bình Thường Mới
The Kingdom Constitution: A New Normal

#18 CẦU NGUYỆN: ĐẶC ÂN VÔ GIÁ
PRAYER: AN INCREDIBLE PRIVILEGE
Kinh Thánh–Scripture: Mathiơ‒Matthew 7:7-11
Giảng luận–Speaker: Mục sư–Pastor Lê Hoàng Thái An

“Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho. ‒ Ask, and it will be given to you; seek, and you will find; knock, and it will be opened to you.” (7:7)

3 hiểu biết cơ bản để đón nhận đặc ân vô giá Chúa ban trong sự cầu nguyện
3 basic understandings to receive God’s incredible privilege in prayer

1. Ý NGHĨA CỦA SỰ CẦU NGUYỆN (7) The Implication of Prayer
 Khiêm nhường Kêu xin Humbly Asking
 Khát khao Kiếm tìm Earnestly Seeking
 Kiên trì Gõ cửa Persistently Knocking

2. LẼ CẦN CỦA SỰ CẦU NGUYỆN (7-8) The Motivation of Prayer
 Lệnh Chúa Truyền dạy The Lord’s Command
 Lời Chúa Tuyên hứa The Lord’s Promise

3. NỀN TẢNG CỦA SỰ CẦU NGUYỆN (9-11) The Foundation of Prayer
 Tình Phụ-tử với Chúa The Relationship with God
 Tính Thiện hảo của Chúa The Character of God

#19 KHUÔN VÀNG THƯỚC NGỌC
THE GOLDEN RULE
Kinh Thánh–Scripture: Mathiơ‒Matthew 7:12
Giảng luận–Speaker: Mục sư–Pastor Lê Hoàng Thái An

“Ấy vậy, hễ điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình,
thì cũng hãy làm điều đó cho họ, vì ấy là luật pháp và lời tiên tri.”
“In everything, therefore, treat people the same way you want them to treat you, for this is the Law and the Prophets.”

2 khía cạnh trong sự hiểu biết về luật vàng trong đạo đức
2 aspects in the understanding of the golden rule in ethics

1. NGUYÊN TẮC The ESSENCE (Rule)
 Tích cực Being Positive
 Tự giác Being Proactive

2. NGUYÊN DO The EXPLANATION (Reason)
 Thể hiện Tình thương Showing Affection
 Thuận phục Thẩm quyền Submitting to Authority

#20 ĐANG ĐI ĐÚNG ĐƯỜNG?!
ON THE RIGHT ROAD?!
Kinh Thánh–Scripture: Mathiơ‒Matthew 7:13-14
Giảng luận–Speaker: Mục sư–Pastor Lê Hoàng Thái An

“Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống;
chẳng bởi Ta thì không ai được đến cùng Cha.” (Giăng 14:6)
“Jesus answered, ‘I am the way and the truth and the life.
No one comes to the Father except through Me.’” (John 14:6)

5 sự tương phản trong hành trình thuộc linh của đời người
5 contrasts in your life’s spiritual journey

1. HAI CÁNH CỬA Two GATES
2. HAI CON ĐƯỜNG Two WAYS
3. HAI KẾT CUỘC Two DESTINATIONS
4. HAI NHÓM NGƯỜI Two GROUPS
5. HAI THÁI ĐỘ Two ATTITUDES

#21 XEM TRÁI BIẾT CÂY
KNOW A TREE BY ITS FRUIT
Kinh Thánh–Scripture: Mathiơ‒Matthew 7:15-20
Giảng luận–Speaker: Mục sư–Pastor Lê Hoàng Thái An
2 lời kêu gọi phải để tâm để không bị dẫn dụ và lừa gạt thuộc linh
2 aspects that we need to take heed
to stay away from spiritual deception and being misled

1. HÃY COI CHỪNG (15) THE WARNING
 Ngụy trang Deception / Disguise
 Nguy hiểm Danger

2. HÃY COI XÉT (16-20) THE WATCHING
 Tính cách Character
 Tín lý Creed
 Tín đồ Converts

#22 BI KỊCH TẠI CỔNG THIÊN ĐÀNG
TRAGEDY AT THE GATE OF HEAVEN

Kinh Thánh–Scripture: Mathiơ‒Matthew 7:21-23
Giảng luận–Speaker: Mục sư–Pastor Lê Hoàng Thái An

“Hỡi kẻ làm gian ác, Ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi Ta!
– I never knew you; depart from Me, you who practice lawlessness.” (7:23)

3 sự mô tả của bi kịch trong ngày phán xét dành cho tín đồ hữu danh vô thực
3 depictions of the tragedy on judgment day for nominal Christians

1. TƯỞNG ĐƯỢC MÀ KHÔNG (21) NO ADMISSION
(at the gate of Heaven)
21 Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng Ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha Ta ở trên trời mà thôi. – 21 Not everyone who says to Me, ‘Lord, Lord,’ will enter the kingdom of heaven, but he who does the will of My Father who is in heaven will enter.

2. TƯỞNG THẬT MÀ GIẢ (22) NO AUTHENTICITY
(in the work of Heaven)
22 Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng Ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhân danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? – 22 Many will say to Me on that day, ‘Lord, Lord, did we not prophesy in Your name, and in Your name cast out demons, and in Your name perform many miracles?’

3. TƯỞNG QUEN MÀ LẠ (23) NO ASSOCIATION
(with the Lord of Heaven)
23 Khi ấy, Ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, Ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi Ta! – 23And then I will declare to them, ‘I never knew you; depart from Me, you who practice lawlessness.’

#23 XÂY NHÀ THUỘC LINH
SPIRITUAL BUILDING

Kinh Thánh–Scripture: Mathiơ‒Matthew 7:24-29
Giảng luận–Speaker: Mục sư–Pastor Lê Hoàng Thái An
“Vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời Ta phán đây,
thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên vầng đá.” (c.24)
“Therefore everyone who hears these words of Mine and acts on them,
may be compared to a wise man who built his house on the rock.” (v.24)
5 nhìn nhận quan trọng cho đời sống thuộc linh trong việc làm theo Lời Chúa
– 5 important recognitions for the spiritual life in your obedience to God’s Word

1. NHÌN VÀO CĂN NHÀ See the Shelter
2. NHÌN XUỐNG CÁI NỀN See the Support
3. NHÌN XEM CƠN BÃO See the Storm
4. NHÌN THẤY KẾT CUỘC See the Survival
5. NHÌN LẠI CHÍNH MÌNH See YourSelf

Top