Mục sư Phan Vĩnh Cự - Phó Hội trưởng 1 HTTL VN

Mục sư Phan Vĩnh Cự – Phó Hội trưởng 1 HTTL VN


Chủ đề: SẴN LÒNG RAO TIN LÀNH
Kinh thánh: Rô-ma 1:13-17
Câu gốc: Rô-ma 1:15a”Ấy vậy, hễ thuộc về tôi, thì tôi cũng sẵn lòng rao Tin lành cho anh em, …”
Diễn giả: Mục sư Phan Vĩnh Cự – Phó Hội trưởng 1, HTTL VN

Top