Nhà đời đời trên trời

Nhà đời đời trên trời

Vì chúng ta thật than thở trong nhà tạm nầy, mà hết sức mong được mặc lấy nhà chúng ta từ trên trời, IICô-rinh-tô 5:2 Vậy tôi nói, chúng ta đầy lòng tin cậy, muốn lìa bỏ thân thể nầy đặng ở cùng Chúa thì hơn. 9 Cho nên chúng ta dầu ở trong thân thể nầy, dầu ra khỏi,...
Tiểu sử Cố Mục sư Lê Văn Tính

Tiểu sử Cố Mục sư Lê Văn Tính

Sự chết của các người Thánh là quý báu trước mặt Đức Giê-hô-va – Thi-thiên 116:15 Mục sư Lê Văn Tính Sinh ngày 16-07-1938 Quê quán: Vĩnh Long Về nước Chúa: 18:00 ngày 22-02-2015 (Mùng 4 tết) tại tư thất quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Bình Trị Đông An táng 13:30...
Mục sư Lê Đình Ân – 51 năm trong chức vụ

Mục sư Lê Đình Ân – 51 năm trong chức vụ

Nhưng ta đã đội ơn thương xót, hầu cho Đức Chúa Jêsus Christ tỏ mọi sự nhịn nhục của Ngài ra trong ta là kẻ làm đầu, để dùng ta làm gương cho những kẻ sẽ tin Ngài được sự sống đời đời. ITimôthê 1:16 Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa đã dạy tôi từ buổi thơ ấu; Cho đến bây giờ...
Thi-thiên 90

Thi-thiên 90

1 Lạy Chúa, từ đời nầy qua đời kia Chúa là nơi ở của chúng tôi. 2 Trước khi núi non chưa sanh ra, Đất và thế gian chưa dựng nên, Từ trước vô cùng cho đến đời đời Chúa là Đức Chúa Trời. Nghe Audio hợp xướng Ht Trương Minh Giảng năm 2009 3 Chúa khiến loài người trở vào...
Cố Mục sư Lê Văn Thái

Cố Mục sư Lê Văn Thái

Đời sống chức vụ Cố Mục sư Lê Văn Thái – Phần 1   Đời sống chức vụ Cố Mục sư Lê Văn Thái – Phần 2 Bài liên quan Thái độ dâng hiến Thái độ thờ phượng THÁI ĐỘ THỜ...
Top