Loạt bài giảng về cuộc đời Giôsép ‒ A sermon series on the life of Joseph
“SỐNG TRONG ƠN THẦN HỰU – LIVING IN GOD’S PROVIDENCE”

#1 KHỞI ĐẦU CỦA MỘT GIẤC MƠ
THE BEGINNING OF A DREAM

Kinh Thánh–Scripture: Sáng Thế Ký‒Genesis 37:1-11
Giảng luận–Speaker: Mục sư–Pastor Lê Hoàng Thái An

3 yếu tố định hình cuộc đời của người sống trong ơn thần hựu
3 elements characterizing one who lives in God’s providence

1. ĐỐI DIỆN ĐAU ĐỚN (1-2,4) Realizing the PAIN
2. ĐÓN NHẬN ĐẶC ÂN (3) Receiving the PRIVILEGE
3. ĐEO ĐUỔI ĐỊNH MỆNH (5-11) Reaching for the PURPOSE

06/14/20 Loạt bài giảng về cuộc đời Giôsép ‒ A sermon series on the life of Joseph
“SỐNG TRONG ƠN THẦN HỰU – LIVING IN GOD’S PROVIDENCE”

#2 KHI ĐỜI KHÔNG NHƯ LÀ MƠ
WHEN LIFE DOESN’T LOOK LIKE A DREAM

Kinh Thánh–Scripture: Sáng Thế Ký‒Genesis 37:12-36
Giảng luận–Speaker: Mục sư–Pastor Lê Hoàng Thái An

3 thái độ sống khi đời bất như ý ‒ 3 responses in unexpected circumstances

1. HÃY TẬN TÂM TRONG TRÁCH NHIỆM (12-17) Whole-Hearted DEVOTION
2. ĐỪNG NHẪN TÂM TRONG TỊ HIỀM (18-30) Hard-Hearted DEPRAVITY
3. NÊN THƯƠNG TÂM TRONG TÌNH THÂN (31-35) Broken-Hearted DESPAIR

06/28/20 Loạt bài giảng về cuộc đời Giôsép ‒ A sermon series on the life of Joseph
“SỐNG TRONG ƠN THẦN HỰU – LIVING IN GOD’S PROVIDENCE”

#3 ĐƯỢC CHÚA PHÙ HỘ
THE LORD WAS WITH HIM

Kinh Thánh–Scripture: Sáng Thế Ký‒Genesis 39:1-6
Giảng luận–Speaker: Mục sư–Pastor Lê Hoàng Thái An

“Giô-sép ở trong nhà chủ mình, là người Ê-díp-tô, được Đức Giê-hô-va phù hộ, nên thạnh lợi luôn. ‒ The LORD was with Joseph, so he became a successful man. And he was in the house of his master, the Egyptian.” (39:2)

3 cách Chúa bày tỏ sự phù hộ của Ngài dẫu giữa nghịch cảnh
3 ways God shows His presence even in adversity

(Giữa bất trắc, bi thương, biến động, buồn đau…)
1. ĐƯỢC BẢO VỆ (1) Protected
 TIN CẬY NƠI CHÚA Be Confident
2. ĐƯỢC BAN PHƯỚC (2-3) Prospered
 TỎ BÀY VỀ CHÚA Be Fruitful
3. ĐƯỢC BIỆT ĐÃI (4-6) Promoted
 TRUNG TÍN CHO CHÚA Be Faithful

07/05//20 Loạt bài giảng về cuộc đời Giôsép ‒ A sermon series on the life of Joseph
“SỐNG TRONG ƠN THẦN HỰU – LIVING IN GOD’S PROVIDENCE”

#4 THÁNH LÀ BIẾT TRÁNH
FLEE TO BE HOLY

Kinh Thánh–Scripture: Sáng Thế Ký‒Genesis 39:7-20
Giảng luận–Speaker: Mục sư–Pastor Lê Hoàng Thái An

“Thế nào tôi dám làm điều đại ác dường ấy, mà phạm tội cùng Đức Chúa Trời sao? ‒ How then could I do this great evil and sin against God?” (39:9b)

3 điều cần thực hiện khi đối diện cám dỗ
3 actions to take when facing temptation

1. Nhìn nhận Hoàn cảnh Nguy hiểm Acknowledge the Dangerous Circumstance
 Dễ sa ngã Our Vulnerability
 Dữ dội Its Intensity
2. Xác nhận Hành động Ngay thẳng Agree to the Righteous Choice
 Tôn kính Thiên Chúa Revering the Sovereign
 Tránh xa Tội lỗi Running from Sin
3. Chấp nhận Hệ quả Ngang trái Accept the Injurious Consequence
 Mất lòng Dislike
 Mất lợi Disadvantage

07/12//20 Loạt bài giảng về cuộc đời Giôsép ‒ A sermon series on the life of Joseph
“SỐNG TRONG ƠN THẦN HỰU – LIVING IN GOD’S PROVIDENCE”

#5 GIỮA TRÁI NGANG & QUÊN LÃNG
UNFAIR & UNNOTICED

Kinh Thánh–Scripture: Sáng Thế Ký‒Genesis 39:21–40:23
Giảng luận–Speaker: Mục sư–Pastor Lê Hoàng Thái An

3 quyết định khi sống giữa trái ngang và quên lãng
3 decisions when you feel unfair and unnoticed

1. HẾT LÒNG ĐẢM NHIỆM (39:21-23) Work Faithfully
2. THỰC LÒNG ĐỂ TÂM (40:01-19) Watch Compasionately
3. BỀN LÒNG ĐỢI TRÔNG (40:20-23) Wait Patiently

07/19//20 Loạt bài giảng về cuộc đời Giôsép ‒ A sermon series on the life of Joseph
“SỐNG TRONG ƠN THẦN HỰU – LIVING IN GOD’S PROVIDENCE”

#6 CUỘC ĐỔI ĐỜI NGOẠN MỤC
A SPECTACULAR TRANSFORMATION

Kinh Thánh–Scripture: Sáng Thế Ký‒Genesis 41
Giảng luận–Speaker: Mục sư–Pastor Lê Hoàng Thái An

3 bước Đức Chúa Trời Toàn Trị biến đổi đời sống một người
3 steps that the Sovereign God transforms one’s life

1. TỎ BÀY ĐỊNH Ý (1-36) REVEALING THE DECISION
 Thế nhân không hiểu (1-8) The world confuses
 Tín nhân thông hiểu (9-36) The believer comprehends

2. THAY ĐỔI ĐỊNH MỆNH (37-45) REVERSING THE DESTINY
 Hố thẳm đến Hoàng cung Pit to Palace
 Hổ nhục đến Hiển danh Humiliation to Honor

3. THIẾT LẬP ĐỊNH HƯỚNG (46-57) REINFORCING THE DIRECTION
 Sống Đức tin (trọn thành nơi Chúa) (46-52) Be Faithful to God
 Sống Đáp ứng (nhu cầu tha nhân) (53-57) Be Helpful to others

07/26//20 Loạt bài giảng về cuộc đời Giôsép ‒ A sermon series on the life of Joseph
“SỐNG TRONG ƠN THẦN HỰU – LIVING IN GOD’S PROVIDENCE”

#7 ĐÁNH THỨC LƯƠNG TÂM
THE AWAKENING OF CONSCIENCE

Kinh Thánh–Scripture: Sáng Thế Ký‒Genesis 42:1-28
Giảng luận–Speaker: Mục sư–Pastor Lê Hoàng Thái An

3 yếu tố Đức Chúa Trời sử dụng để đánh thức lương tâm một tội nhân
3 elements God uses to awaken a guilty conscience

1. ĐỐI DIỆN TRẮC TRỞ CỦA TƯƠNG LAI (1-5) Facing Future TROUBLE
2. ĐỐI DIỆN THỬ NGHIỆM CỦA HIỆN TẠI (6-17) Facing Present TESTING
3. ĐỐI DIỆN TỘI LỖI CỦA QUÁ KHỨ (18-28) Facing Past TRANSGRESSION

08/02//20 Loạt bài giảng về cuộc đời Giôsép ‒ A sermon series on the life of Joseph
“SỐNG TRONG ƠN THẦN HỰU – LIVING IN GOD’S PROVIDENCE”

#8 ĐỔI THAY TẤM LÒNG
THE TRANSFORMATION OF A HEART

Kinh Thánh–Scripture: Sáng Thế Ký‒Genesis 42:29‒43:14
Giảng luận–Speaker: Mục sư–Pastor Lê Hoàng Thái An

3 bước trong tiến trình đổi thay của một tấm lòng vị kỷ
3 steps in the transformation of a self-centered heart

1. ĐAU LÒNG CAY ĐẮNG (42:29-38) Heart-broken Resenting
2. MỀM LÒNG CHẤP NHẬN (43:1-13) Heart-soften Resigning
3. VỮNG LÒNG CẬY TRÔNG (43:14) Heart-anchored Relying

08/16//20 Loạt bài giảng về cuộc đời Giôsép ‒ A sermon series on the life of Joseph
“SỐNG TRONG ƠN THẦN HỰU – LIVING IN GOD’S PROVIDENCE”

#9 TỘI LỖI & ÂN SỦNG
GUILT & GRACE

Kinh Thánh–Scripture: Sáng Thế Ký‒Genesis 43:15-34
Giảng luận–Speaker: Mục sư–Pastor Lê Hoàng Thái An

2 bình diện của một đời sống ở trong tội lỗi và ở trong ân sủng
2 aspects of a life living in guilt and living in grace

1. BỐI RỐI VÌ NỢ TỘI (c.15-22) Fearful because of Guilt
2. BÌNH AN VÌ ƠN BAN (c.23-34) Peaceful because of Grace

08/23//20 Loạt bài giảng về cuộc đời Giôsép ‒ A sermon series on the life of Joseph
“SỐNG TRONG ƠN THẦN HỰU – LIVING IN GOD’S PROVIDENCE”

#10 TRỞ VỀ VỚI ƠN THA THỨ
RETURN TO FORGIVING GRACE

Kinh Thánh–Scripture: Sáng Thế Ký‒Genesis 44
Giảng luận–Speaker: Mục sư–Pastor Lê Hoàng Thái An

3 biểu hiện của tấm lòng ăn năn sẵn sàng nhận ơn tha thứ
3 displays of a repentant heart ready to receive God’s forgiving grace

1. THUẬN PHỤC THẨM QUYỀN Submission to Authority
2. THỪA NHẬN TỘI LỖI Confession of Depravity
3. THỈNH CẦU THƯƠNG XÓT Petition for Mercy

08/30//20 Loạt bài giảng về cuộc đời Giôsép ‒ A sermon series on the life of Joseph
“SỐNG TRONG ƠN THẦN HỰU – LIVING IN GOD’S PROVIDENCE”

#11 ẤY LÀ CHÚA… ‒ IT IS GOD…
Kinh Thánh–Scripture: Sáng Thế Ký‒Genesis 45:1-15
Giảng luận–Speaker: Mục sư–Pastor Lê Hoàng Thái An

“Không, chẳng phải các anh sai tôi đến đây đâu, ấy là Đức Chúa Trời…
Now, therefore, it was not you who sent me here, but God…”

3 biểu hiện của ân sủng Chúa trên tội nhân
3 displays of God’s grace upon sinners

1. GIẢI TỎ (1-4) His Revelation
2. GIẢI CỨU (5-11) His Redemption
3. GIẢI HÒA (14-15) His Reconciliation
 Trách nhiệm: GIẢI TRÌNH (12-13) Our Responsibility

#12 HAI MẶT CỦA BỨC TRANH THÊU
THE TWO SIDES OF AN EMBROIDERY
Kinh Thánh–Scripture: Sáng Thế Ký‒Genesis 50
Giảng luận–Speaker: Mục sư–Pastor Lê Hoàng Thái An

“Các anh định hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại định cho nó thành điều lành để thực hiện việc đang xảy ra hôm nay, tức là bảo tồn sự sống cho bao nhiêu người. ‒ As for you, you meant evil against me, but God meant it for good in order to bring about this present result, to preserve many people alive.” (50:20 TTHĐ‒NASB)

3 khía cạnh của đời sống trong ơn thần hựu của Chúa
3 aspects of a life in God’s providence

1. TRÚT BỎ THƯƠNG ĐAU (15-19) Releasing the Pain
2. THỪA NHẬN THIÊN ÂN (20-21) Recognizing the Privilege
3. TRÔNG ĐỢI TUYÊN HỨA (22-26) Resting on the Promise

Top