Sự chết của các người thánh.
Là quí báu trước mặt Đức Giê-hô-va.
Thi-thiên 116:15

Video bài Giảng

Top