Loạt bài học Giáo lý căn bản của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được soạn thảo căn cứ trên Lời của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh

Giáo Lý Căn Bản tức là Phước Âm Yếu Chỉ.
Theo tự nghĩa, “Phước Âm” là Tin Lành, “Yếu Chỉ” là đường lối chính yếu phải theo, phải giữ.

Loạt bài Giáo Lý Báp-têm - PHƯỚC ÂM YẾU CHỈ

Phước âm Yếu Chỉ Giáo Lý Báp Têm

Top