KHỞI ĐẦU MỚI – A NEW BEGINNING
3 bài

NĂM MỚI: KHÔNG LO SỢ – VỮNG LÒNG TIN
NEW YEAR: NO FEAR – HAVE FAITH
Kinh Thánh–Scripture: Giôsuê–Joshua 1:1-9
Giảng luận–Speaker: Mục sư–Pastor Lê Hoàng Thái An
“Ta há không có phán dặn ngươi sao? Hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng; vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi. – Have I not commanded you? Be strong and courageous! Do not tremble or be dismayed, for the LORD your God is with you wherever you go.” (1:9)

LỆNH TRUYỀN – The COMMAND LỜI HỨA – The COMFORT

1. Tiến vào Đất Hứa  Thừa hưởng Cơ nghiệp (1-4)
Come into the Land Possession of the Inheritance

2. Tin cậy Thiên Chúa  Thắng hơn Quân thù (5-6)
Confide in the Lord Power over the Enemy

3. Tuân giữ Lời Chúa  Tiếp nhận Hạnh phước (7-8)
Carry out the Law Prosperity for the Obedient

NĂM MỚI: CHÂN ƯỚT, NƯỚC RẼ
NEW YEAR: WET FEET, PARTED WATERS
Kinh Thánh–Scripture: Giôsuê–Joshua 3¬
Giảng luận–Speaker: Mục sư–Pastor Lê Hoàng Thái An

“Và khi những thầy tế lễ khiêng hòm giao ước của Đức Giê-hô-va, là Chúa cả thế gian, mới để bàn chân mình dưới nước sông Giô-đanh, thì nước của sông, tức nước từ nguồn chảy xuống, sẽ chia ra, và dồn lại thành một đống. – It shall come about when the soles of the feet of the priests who carry the ark of the LORD, the Lord of all the earth, rest in the waters of the Jordan, the waters of the Jordan will be cut off, and the waters which are flowing down from above will stand in one heap.” (3:13)

1. THỰC TRẠNG CỦA NAN ĐỀ The Existence of Problem
2. THỰC HÀNH CỦA NIỀM TIN The Exercise of Faith
3. THỰC NGHIỆM CỦA NĂNG QUYỀN The Experience of Power

TA VÀ NHÀ TA SẼ PHỤC SỰ ĐỨC GIÊ-HÔ-VA
AS FOR ME AND MY HOUSE, WE WILL SERVE THE LORD
Kinh Thánh–Scripture: Giôsuê–Joshua 24:14-15
Giảng luận–Speaker: Mục sư–Pastor Lê Hoàng Thái An

14 Vậy bây giờ, hãy kính sợ Đức Giê-hô-va, và phục sự Ngài cách thành tâm và trung tín; hãy bỏ xa các thần mà tổ phụ các ngươi hầu việc bên kia sông, và tại xứ Ê-díp-tô; phải phục sự Đức Giê-hô-va. 15 Nếu chẳng thích cho các ngươi phục sự Đức Giê-hô-va, thì ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phục sự, hoặc các thần mà tổ phụ các ngươi đã hầu việc bên kia sông, hoặc các thần dân A-mô-rít trong xứ mà các ngươi ở; nhưng ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va.
14 Now, therefore, fear the LORD and serve Him in sincerity and truth; and put away the gods which your fathers served beyond the River and in Egypt, and serve the LORD. 15 If it is disagreeable in your sight to serve the LORD, choose for yourselves today whom you will serve: whether the gods which your fathers served which were beyond the River, or the gods of the Amorites in whose land you are living; but as for me and my house, we will serve the LORD.

1. CỚ TÍCH TỪ QUÁ KHỨ (1-13) The Cause from the Past
 Linh ân /Ân điển của Chúa God’s Grace
 Linh quyền /Năng quyền của Chúa God’s Greatness /Power

2. CHỌN LỰA TRONG HIỆN TẠI (14-15a) The Choice in the Present
 Thuận phục Chân Thần Surrender to the True God
 Từ bỏ Tà thần Separate from the false gods

3. CAM KẾT CHO TƯƠNG LAI (15b) The Commitment for the Future
 Gia trưởng & Gia quyến The Head & the Household
 Cá thể & Tập thể The Individual & the Communal

Top