Kinh thánh Công  vụ các sứ đồ 1:9-11
Câu gốc: Khi ta đã đi, và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó Giăng 14: 3

Chúa Jesus thăng thiên

Chúa Jesus thăng thiên


Dẫn nhập
Hội Thánh chúng ta có những kỳ lễ kỷ niệm về Chúa Jesus như Lễ Chúa Giáng sinh, Chúa chịu thương khó; Chúa phục sinh; Chúa Thăng thiên.
Lễ Thăng thiên là một Lễ Kỷ niệm mà Hội thánh thường quên đi vì không hề xem trọng. Đáng lẽ ra chúng ta tổ chức Lễ Giáng sinh thế nào thì lễ Thăng thiên cũng phải y như vậy. Vì nếu Chúa Giáng sinh mà không Thăng Thiên thì sự đến của Chúa Jesus không có ý nghĩa gì hết phải không?
Tối hôm nay, chúng ta cùng học với nhau về Chúa Thăng Thiên với đề tài: LỜI HỨA CỦA ĐẤNG THĂNG THIÊN. Chúa thăng thiêng và Chúa sẽ trở lại.

  1. Chúa thăng thiên
  2. Chúa Thăng thiên là điều cần thiết

Khi ta đã đi, và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi.. » một lời phán khi cjs khi còn ở với các môn đồ.
Sự thăng thiên của Chúa chúng ta là một phần quan trọng của chức vụ Ngài, vì nếu Ngài không trở về với cha, thì tất cả những gì mà Ngài đã làm nơi trần gian này nhất là về sự cứu rỗi thì không thể trọn vẹn.
Công vụ 1: 9” Ngài phán bấy nhiêu lời rồi, thì được cất lên trong lúc các người đó nhìn xem Ngài, có một đám mây tiếp Ngài khuất đi, không thấy nữa.”
– Nhiều người nói rằng tại sao Ngài không ở lại trần gian này để giảng Tin lành thì có hay hơn không? Và việc Ngài thăng thiên có cần phải có nhiều người xem thấy không? Chúng ta giải thích thế nào?
Chúng ta hãy hiểu, khi Chúa Giê Su sống lại thì thân thể của Ngài không còn là một thân thể bằng xương bằng thịt nữa, và có thể dung mạo của Ngài cũng đã thay đổi, điển hình là những người gặp Chúa Jesus đều không thể nhận ra Ngài. Nào là Ma ri, hai môn đồ trên đường đến Em ma út. Đặc biệt là Thô ma, khi gặp Chúa rồi mà vẫn đòi cho được nhìn xem dấu đinh rồi mới tin.
Rồi chúng ta cũng biết,Ngài không còn có thể sống như trước đây, Kinh Thánh cho chúng ta thấy Ngài thoạt đến và thoạt đi với thân thể biến hóa. “Môn đồ đương nói với nhau như vậy, chính Đức Chúa Jêsus hiện ra giữa đó mà phán rằng: Bình an cho các ngươi!” Lu ca 24: 36. Điều này nói lên Chúa là vị thần.
Vì vậy, sự ẩn hiện của Ngài không thể ở lại trần gian này lâu ngày để giảng đạo được vì sẽ là nỗi khiếp sợ cho con người. Mh Thần thánh không thể sống bên cạnh con người.
– Sự thăng thiên của Chúa Jesus xãy ra rất công khai giữa thanh thiên bạch nhật, có sự hiện diện của các sứ đồ, môn đồ, và nhiều người khác chứng kiến. Nếu không con người sẽ không biết Ngài đi đâu. Và tin chắc rằng con người vẫn cứ tìm kiếm Ngài. Điều này cho chúng ta bài học, Đức Chúa Trời luôn minh bạch và rõ ràng.

  1. Chúa Thăng thiên vì ích lợi cho chúng ta.Chua-Ban-Duc-Thanh-Linh

Điều thứ nhất Ban Đức Thánh Linh cho chúng ta. Sự thăng thiên của Chúa chúng ta là một phần quan trọng của chức vụ Ngài, vì nếu Ngài không về với Cha, Ngài không thể ban món quà Đức Thánh Linh như đã hứa trong  Giăng 16: 7 ” Dầu vậy, ta nói thật cùng các ngươi: Ta đi là ích lợi cho các ngươi; vì nếu ta không đi, Đấng Yên-ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu; song nếu ta đi, thì ta sẽ sai Ngài đến” Ích lợi điều gì?
Tất cả con cái Chúa sẽ luôn có sự hiện diện của thánh linh trong đời sống. Giả sử nếu không có Đức Thánh Linh thì chắc chắn không thể có mối tương giao với Đức Chúa Trời một cách trọn vẹn được. Làm sao chúng ta có thể có những lời cầu nguyện phải lẽ dâng lên Ngài.
Rồi làm sao chúng ta có thể sống đẹp lòng Đức Chúa Trời nếu không có lời cáo trách từ Đức Thánh Linh. Điều vô cùng làm sao chúng ta có thể bước vào Thiên đàng mà không được Đức Thánh Linh ấn chứng.
Vì vậy, chúng ta phải hết sức cẩn thận trong đời sống hàng ngày của mình để khỏi làm buồn lòng Đức Thánh Linh.
Điều thứ hai, Kinh Thánh cho biết Đấng Christ sau khi về trời sẽ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời để làm Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm cầu thay của chúng ta, cũng ban cho chúng ta ân điển để chúng ta sống và sự hầu việc. “14 Ấy vậy, vì chúng ta có thầy tế lễ thượng phẩm lớn đã trải qua các từng trời, tức là Đức Chúa Jêsus, Con Đức Chúa Trời, thì hãy bền giữ đạo chúng ta đã nhận tin. 15 Vìchúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội. 16 Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng.” (He 4:14-16). Vì có một Đấng luôn cầu thay cho, nên chúng ta đừng quên đến với Ngài mỗi ngày trong sự cầu nguyện.
Điều thứ ba, Chúa Jesus là Đấng làm đầu Hội Thánh đáng tôn và vinh hiển hiện đang đồng công với dân sự Ngài trên đất và giúp họ hoàn thành mục đích Ngài. “Đức Chúa Jêsus phán như vậy rồi, thì được đem lên trời, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. 20 Về phần các môn đồ, thì đi ra giảng đạo khắp mọi nơi, Chúa cùng làm với môn đồ, và lấy các phép lạ cặp theo lời giảng mà làm cho vững đạo.” Mac 16:19-20.
Ngày nay Chúa Jesus cũng sẽ cùng làm việc với những ai hầu việc Ngài, và ban phép lạ để cho đạo Chúa được phát triển.
Cuối cùng và cũng là điều vô cùng quan trọng Chúa thăng thiên để chuẩn bị chỗ ở đời đời cho chúng ta như lời Ngài phán. Vì đây là nhu cầu của cõi đời đời mà con người mong muốn có được. Vậy điều thứ nhất chúng ta học được Chúa Jesus thăng thiên là điều cần thiết và cũng vì lợi ích cho chúng ta.

  1. Chúa sẽ trở lại
  2. Phần của Chúa Giê Su

ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các  ngươi cũng ở đó
Hai vị Thiên sứ đã đoan chắc với các tín đồ rằng Chúa Giê-xu sẽ
trở lại, giống như Ngài đã được cất khỏi họ. Công vụ 1: 11 “..Jêsus nầy đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy.” điều này một lần nữa cho chúng ta thấy điểm tương đồng trong buổi sáng Phục sinh và lúc Chúa thăng thiên. Hai trường hợp này đều được Thiên sứ thông báo, nhăm đem lại sự an ủi, khích lệ, và đem đến niềm hy vọng.
sự kiện Chúa Jesus thăng thiên trên núi Ô li ve có nghĩa gì?
Chúa Jesus thăng thiên trên núi Ôlive, tức Ngài cũng sẽ trở lại trên núi Ôlive. “Trong ngày đó, chân Ngài sẽ đứng trên núi Ô-li-ve, là núi đối ngang Giê-ru-sa-lem về phía đông; và núi Ô-li-ve sẽ bị xéra chính giữa về phía đông và phía tây, đến nỗi thành ra một trũng rất lớn; phân nửa núi dời qua phương bắc, phân nửa dời qua phương nam.” Xacha 14: 4;
Ngài sẽ trở lại với chính cách thức mà Ngài đã ra đi. Ngài đã thăng thiên cách hữu hình tức Ngài sẽ tái lâm cách hữu hình. Ngài đã thăng thiên cách vinh hiễn tức Ngài sẽ lấy  đại quyền đại vinh mà tái lâm.
Có thể khi Chúa thăng thiên chỉ vài trăm người chứng kiến, nhưng ngày Chúa Jesus Tái lâm sẽ là toàn thể nhân loại.
Khi ấy, điềm Con người sẽ hiện ra ở trên trời, mọi dân tộc dưới đất sẽ đấm ngực, và thấy Con người lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà xuống” Mat 24:30.
Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Thật như lời; vả lại, ta nói cùng các ngươi, về sau các ngươi sẽ thấy Con người ngồi bên hữu quyền phép Đức Chúa Trời, và ngự trên mây từ trời mà xuống” 26:64
Kìa, Ngài đến giữa những đám mây, mọi mắt sẽ trông thấy, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng trông thấy; hết thảy các chi họ trong thế gian sẽ than khóc vì cớ Ngài. Quả thật vậy. A-men!” Khải 1:7.
Xin Chúa không để một ai trong chúng ta ngồi đây trong buổi sáng hôm nay sẽ đấm ngực, hay than khóc trong ngày đó, nhưng tất cả sẽ vui mừng, hoan hỉ.
Về sự Chúa tái lâm chúng ta cần nhớ hai điều:
Thứ nhất, thật dại dột và vô ích khi suy đoán ngày giờ Chúa tái lâm, vì chính Ngài đã từng khẳng định “Về ngày và giờ đó, chẳng ai biết chi hết, các thiên sứ trên trời, hay là Con cũng chẳng biết nữa; song chỉ Cha mà thôi”  Mác 13: 32-33. Câu phán này của Chúa Jesus có ý nói sự tái lâm là vấn đề tuyệt mật. Do đó việc suy đoán về một việc được giấu kín như vậy là một việc làm phạm thượng.
Thứ hai, lời dạy dỗ lẽ đạo từ Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời cho chúng ta biết Đức Chúa Trời có một kế hoạch cho con người và cả thế gian. Là con Chúa, chúng ta tin lịch sử không phải là sự kết hợp tình cờ may rũi của những biến cố xảy ra, mà tất cả đều phải hướng về một  biến cố thiên thượng nào đó trong cõi xa xăm, khi đến phần kết thúc. Lúc ấy, vị thẩm phán chính là Chúa Jesus. Vì vậy sự tái lâm không phải là một vấn đề để suy đoán, hay để tò mò tìm biết một cách không chính đáng. Nhưng là một lời kêu gọi chúng ta nên chuẩn bị sẳn sàng khi ngày đó đến.

  1. Điều chúng ta sẽ làm với lời hứa của Chúa thăng thiên?

–         Ham mến các điều ở trên trời

Co-lo-se-3-2-hay-ham-men-cac-su-o-tren-troi

Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất; Cô-lô-se 3:2


Hầu cho ta ở đâu thì các ngươi sẽ ở đó” điều này Chúa Jesus khẳng định chỗ ở tương lai của chúng ta là đâu?
Ai trong chúng ta cũng có thể trả lời Ngài đã dành cho chúng ta mọi thứ trên trời, Ngài muốn chúng ta cất bỏ những gánh nặng của thế gian, Hêb 11:1 ”Thế thì, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta Vậy theo quí vị thì gánh nặng và tội lỗi vấn vươn ở đây là gì?
MH: Bong bóng bay nếu muốn nó không bay thì các trẻ con thường cột nó vào một cái gì đó, cũng vậy muốn được cùng Chúa Jesus bước vào Thiên đàng, con cái Chúa phải cất bỏ những gánh nặng của trần gian này. Những gì đã khiến chúng ta trì trệ, mệt mõi trong việc đến với Chúa. Mỗi chúng ta hãy tự hỏi để rồi xin Chúa đem tất cả những điều đó ra  khỏi.
Nhiều con cái Chúa bởi tham công tiếc việc đã không dám bỏ để đến nhà thờ thờ phượng Chúa. MH:; Vì vậy mà Hội Thánh Chúa thường xuyên chỉ có ½ số tín hữu, họ bị điều gì chẳng qua lànhững gánh nặng đã khiến họ không thể cất bỏ được.
Nhiều đời sống muốn được Chúa thăm viếng nhưng không chịu từ bỏ tội lỗi vì tiếc nuối, nhiều con dân Chúa muốn bước vào công tác chứng đạo nhưng lại không muốn từ bỏ các thói hư tật xấu. MH
–         Thành nhân chứng dưới đất.

Công vụ 1: 8 “Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.” Thái độ mong chờ Chúa Giê Su trở lại không phải chúng ta cứ ngồi mãi trên phòng cao màlà là mỗi chúng ta vâng theo mạng lịnh của Ngài ra đi làm đem Tin lành của Ngài cho mọi người.

Cong-vu-1-8-Cho-den-cung-trai-dat

Làm chứng về ta từ Giê-ru-sa-lem xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri cho đến cùng trái đất


Mạng lệnh được Chúa Jesus  giao cho con cái Ngài Mat 28: 18 “Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. 19 Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ, 20 và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyn cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.” thưa Hội Thánh, chúng ta đã thực hiện mạng lịnh này như thế nào? Nghĩa là chúng ta đã thông báo tin này với tinh thần nào?
Và Khải 22: 12 “Nầy, ta đến mau chóng, và đem phần thưởng theo với ta, để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm.”
Chúa Giê Su sẽ trở lại điều đó là chắc chắn y như lời Thiên sứ đã phán  “Jêsus nầy đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy.” nghĩa là ai sẽ lãnh riêng phần nấy.
Kết luận
Kính thưa Hội Thánh, qua sự thăng thiên của Chúa Jesus, tôi mong rằng hết thảy chúng ta có được niềm hy vọng trong tương lai là sẽ đón Chúa quang lâm trong niềm vui và phước hạnh. Hy vọng mỗi chúng ta không một ai kỹ niệm Chúa Tái lâm mà tất cả đều được biến hóa như cách màChúa Jesus đã biến hóa. Amen

Top