Cái vé đến nước Thiên đàng là chính Chúa Jêsus “Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.” Công-vụ 4:12

MS Dinh Thien Tu - Cho Toi Mot Ve Tuong Lai

MS Dinh Thien Tu – Cho Toi Mot Ve Tuong Lai

Đến ngày của Chúa, cũng đồng thời là vợ chồng, là anh em mà người thì được cất lên, kẻ thì bị bỏ lại vì khách biệt ở chổ có Chúa Jêsus hay không có Chúa Jêsus trong cuộc đời của mình, nếu chúng ta xin Chúa Jêsus và nhờ cậy Chúa Jêsus thì chúng ta sẽ nhận được ơn cứu rỗi, không phải chờ đến ngày đến Thiên đàng, mà ngay từ khi Chúa Jêsus bước vào đời sống của chúng ta, chúng ta sẽ được hưởng tiên vị của Thiên đàng ngay trên đất này kinh nghiệm được sự bình an của Chúa vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng của chúng ta.
“ấy lại là cớ mà ta chịu khổ. Nhưng ta chẳng hề hổ thẹn, vì biết ta đã tin Đấng nào, chắc rằng Đấng ấy có quyền phép giữ sự ta đã phó thác cho đến ngày đó.” 2Ti-mô-thê 1:12

Top