Thiên sứ bèn phán rằng: Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân; 11 ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu-thế, là Christ, là Chúa. – Lu-ca 2:10-11

Thiên sứ rao báo một TIN LÀNH đây là tin tức tốt lành lớn lao cho con người, nghĩa là từ nay con của Thượng đế thành người làm CẦU NỐI cho giữa Thượng đế và con người làm cho con người được phục hòa lại với ĐứcChúa Trời

Tin Lành là tin tức tốt lành cho con người

Tin Lành là tin tức tốt lành cho con người

Top