Câu gốc: Giô-suê 5:14 Người đáp: không, bây giờ ta đến làm tướng đạo binh của Đức Giê-hô-va. Giô-suê bèn sấp mặt xuống đất, lạy và hỏi rằng: Chúa truyền cho tôi tớ Chúa điều gì?

Giô-suê người lãnh đạo gương mẫu

Giô-suê người lãnh đạo gương mẫu

Sau khi Môi-se qua đời Đức Chúa Trời đã chọn Giô-suê để tiếp tục công tác Môi-se còn dang dỡ vì suốt 40 năm dầu đã ra khỏi Ai-cập nhưng họ vẫn còn loanh quanh lẩn quẩn bên này sông Giô-đanh của đất hứa.
Đức Chúa Trời có chương trình cho người nối tiếp . . “Thế hệ chúng tôi rồi sẽ qua đi, các thầy các cô sẽ nối tiếp chúng tôi, lãnh đạo công việc Hội Thánh” (Bài nói chuyện của Mục sư viện trưởng Thánh kinh Thần học viện Nha Trang 1959 – Mục sư Ông Văn Huyên

Top