Phần giảng luận của Mục sư Phan Vĩnh Cự trên nền tảng Kinh Thánh
1. Chúa Jêsus là ai? Là Đấng sáng tạo, là Đấng ban nguồn sự sống, là Đấng đã chết thay cho tội lỗi của chúng ta,là Đấng sống đời đời, là Đấng cầm quyền trên sự chết và âm phủ
“ta là Đấng trước hết, và là Đấng sau cùng, là Đấng Sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và Âm phủ.” Khải huyền 1:17b-18
2. Tin lành là gì?
+ Đạo của sự sống: “vì ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống.” Giăng 14:19b
+ Đạo của năng quyền: “Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin” Rô-ma 1:16a
+ Đạo của Đức tin: “hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời”. Giăng 3:15

Top