TỈNH THỨC | Mục sư Thái Phước Trường

TỈNH THỨC | Mục sư Thái Phước Trường

Kinh thánh 1Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-11 1 Hỡi anh em, về thời và kỳ, thì không cần viết cho anh em; 2 vì chính anh em biết rõ lắm rằng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm vậy. 3 Khi người ta sẽ nói rằng: Bình hòa và yên ổn, thì tai họa thình lình vụt đến, như sự...
Top