CUỐI CÙNG CỦA MỘT VIỆC HƠN SỰ KHỞI ĐẦU
Truyền đạo 5:7″Cuối cùng của một việc hơn sự khởi đầu nó; lòng kiên nhẫn hơn lòng kiêu ngạo.”
Mục sư Đinh Thiên Tứ

Các gương trong Kinh Thánh có sự kết thúc cuộc chạy thi của mình trên đất và bài học sâu sắc
Lòng ước ao có thêm cơ hội để rao truyền Danh Chúa cho con cháu của mình
Thi-thiên 71:5,17,18 “Vì, Chúa Giê-hô-va ôi, Chúa là sự trông đợi tôi, Và là sự tin cậy tôi từ buổi thơ ấu.
Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa đã dạy tôi từ buổi thơ ấu;
Cho đến bây giờ tôi đã rao truyền các công việc lạ lùng của Chúa.
Hỡi Đức Chúa Trời, dầu khi tôi đã già và tóc bạc rồi,
Xin chớ bỏ tôi,
Cho đến chừng tôi đã truyền ra cho dòng dõi sau sức lực của Chúa,
Và quyền thế Chúa cho mỗi người sẽ đến.

Thi-thiên 92:12-14 “Người công bình sẽ mọc lên như cây kè, Lớn lên như cây hương nam trên Li-ban.
Những kẻ được trồng trong nhà Đức Giê-hô-va
Sẽ trổ bông trong hành lang của Đức Chúa Trời chúng ta.
Dầu đến buổi già bạc, họ sẽ còn sanh bông trái,
Được thạnh mậu và xanh tươi,

CUỐI CÙNG CỦA MỘT VIỆC HƠN SỰ KHỞI ĐẦU - MỤC SƯ ĐINH THIÊN TỨ

CUỐI CÙNG CỦA MỘT VIỆC HƠN SỰ KHỞI ĐẦU – MỤC SƯ ĐINH THIÊN TỨ

Top