Bốn bức tranh tượng trưng cho cuộc đời con người
Gánh nặng tội lỗi – Sự chết đeo đuổi – Thời gian trôi qua mau – Về đâu sau khi qua đời này
Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới. IICô-rinh-tô 5:17Đời loài người như cây cỏ;
Người sanh trưởng khác nào bông hoa nơi đồng;
Gió thổi trên bông hoa, kìa nó chẳng còn,
Chỗ nó không còn nhìn biết nó nữa.
Song sự nhân từ Đức Giê-hô-va hằng có đời đời
Cho những người kính sợ Ngài,
Và sự công bình Ngài dành cho chắt chít của họ,

Thi-thiên 103:15-17
Top