“Bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài,” Hê-bơ-rơ 10:20

Top