Quan tâm lẫn nhau là lẽ cần bởi vì chúng ta đã được và đang được Chúa quan tâm cách đặc biệt lắm! “Chúa sẽ luôn luôn lo toan, trong mỗi năm ngày, qua cả đời này!
“Hỡi kẻ rất yêu dấu, nếu Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta dường ấy, thì chúng ta cũng phải yêu nhau” IGiăng 4:11
Được quan tâm, và được nhắc nhở phải quan tâm
“Xin Chúa nhìn phía hữu tôi, coi;
Chẳng có ai nhận biết tôi; Tôi cũng không có nơi nào để nương náu mình;
Chẳng người nào hỏi thăm linh hồn tôi.” Thi-thiên 142:4

Top