Thi-thiên 23 và 1Cô-rinh-tô 13

Thi-thiên 23 và 1Cô-rinh-tô 13

THI-THIÊN 23 1 Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi; tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì.  2 Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi Dẫn tôi đến mé nước bình tịnh.  3 Ngài bổ lại linh hồn tôi, Dẫn tôi vào các lối công bình, vì cớ danh Ngài.  4 Dầu khi tôi đi trong trũng...
Top