AI LÀ CƠ ĐỐC NHÂN THẬT

AI LÀ CƠ ĐỐC NHÂN THẬT

Chính anh em hãy tự xét để xem mình có đức tin chăng. Hãy tự thử mình: Anh em há không nhận biết rằng có Đức Chúa Jêsus Christ ở trong anh em sao? Miễn là anh em không đáng bị bỏ. 2Co-rinh-tô 13:5     Bài liên quan SỰ GIÀU CÓ THẬT CỦA CƠ ĐỐC NHÂN Sự giàu có thật...
Top