Loạt bài học TÁI LẬP ĐỜI SỐNG theo Nê-hê-mi 1-13

HẦU VIỆC CHÚA GIỮA HỘI THÁNH CHÚA
SERVING GOD WITHIN THE CHURCH OF GOD
Kinh Thánh–Scripture: Nêhêmi‒Nehemiah ch.1–13
Giảng luận–Speaker: Mục sư–Pastor Lê Hoàng Thái An
3 đặc trưng của một đời sống hầu việc Chúa
3 features of a life serving God

1. ĐỂ TÂM CƯU MANG ENGAGING CARINGLY
2. CHUYÊN TÂM CẦU NGUYỆN PRAYING CONTINUALLY
3. VỮNG TÂM CÔNG TÁC WORKING CONFIDENTLY

Loạt bài giảng luận theo sách Nê-hê-mi – A sermon series on the book of Nehemiah
“TÁI LẬP ĐỜI SỐNG – REBUILD YOUR LIFE”
#1 TÁI LẬP ĐỜI SỐNG CẦU NGUYỆN: ƯU TIÊN THIẾT YẾU
REBUILD YOUR LIFE OF PRAYER: ESSENTIAL PRIORITY

Kinh Thánh–Scripture: Nêhêmi‒Nehemiah 1
Giảng luận–Speaker: Mục sư–Pastor Lê Hoàng Thái An

“Khi tôi nghe các lời ấy, bèn ngồi mà khóc, cư tang mấy ngày; tôi cữ ăn và cầu nguyện Đức Chúa của các từng trời. – When I heard these words, I sat down and wept and mourned for days; and I was fasting and praying before the God of heaven.” (Neh 1:4)

2 bước cần có trong đời sống cầu nguyện – 2 necessary steps in the prayer life
1. ĐỂ TÂM ĐẾN NHU CẦU (1-3) ENCOUNTER PROBLEMS
 Bối cảnh (1-2) The Context / Setting
 Tình cảnh (3) The Condition / Situation
2. ĐÁP ỨNG TRONG NGUYỆN CẦU (4-11) EXERCISE PRAYER
 Tôn ngợi (5) The Reverence
 Thống hối (6-7) The Repentance
 Trông đợi (8-11) The Reliance

#2 TÁI LẬP ĐỜI SỐNG PHỤC VỤ: SẴN SÀNG DẤN THÂN
REBUILD YOUR LIFE OF SERVICE: GETTING INVOLVED
Kinh Thánh–Scripture: Nêhêmi‒Nehemiah 2
Giảng luận–Speaker: Mục sư–Pastor Lê Hoàng Thái An
“Đức Chúa của các từng trời sẽ ban cho chúng ta sự hanh thông; vì vậy, chúng ta, là tôi tớ Ngài, sẽ chỗi dậy và xây sửa lại – The God of heaven will give us success; therefore we His servants will arise and build…” (Neh 2:20)
3 đòi hỏi của một đời sống dấn thân phục vụ
3 requirements of a life involved in service
1. CƯU MANG CHỜ ĐỢI AWAITING with COMPASSION
2. CẬY TRÔNG CẦU NGUYỆN APPEALING with CONFIDENCE
3. CÂN NHẮC CHUẨN BỊ ATTENDING with CONSIDERATION

#3 TÁI LẬP ĐỜI SỐNG TRÁCH NHIỆM: TRUNG TÍN ĐỒNG CÔNG
REBUILD YOUR LIFE OF RESPONSIBILITY: FAITHFUL PARTNERSHIP
Kinh Thánh–Scripture: Nêhêmi‒Nehemiah 3
Giảng luận–Speaker: Mục sư–Pastor Lê Hoàng Thái An

“Đức Chúa của các từng trời sẽ ban cho chúng ta sự hanh thông; vì vậy, chúng ta, là tôi tớ Ngài, sẽ chỗi dậy và xây sửa lại – The God of heaven will give us success; therefore we His servants will arise and build…” (Neh 2:20)
3 yếu tố của trách nhiệm trong sự đồng công
3 elements of responsibility in partnership
1. ĐÒI HỎI CỦA TRÁCH NHIỆM – “CÔNG TÁC”
THE REQUIREMENT OF RESPONSIBILITY – The Work
 Thánh hóa Consecration
 Tu bổ Construction
2. ĐỊA BÀN CỦA TRÁCH NHIỆM – “CÔNG TRƯỜNG”
THE REGION OF RESPONSIBILITY – The Workplace
 Phân minh Apparent
 Phù hợp Appropriate
3. ĐÁP ỨNG CỦA TRÁCH NHIỆM – “CÔNG NHÂN”
THE RESPONSE OF RESPONSIBILITY – The Workers
 Hiệp lòng Harmonious
 Hết lòng Hardworking / Studious

#4 TÁI LẬP ĐỜI SỐNG CAN TRƯỜNG: ĐỐI DIỆN CHỐNG NGHỊCH
REBUILD YOUR LIFE OF COURAGE: FACING OPPOSITION
Kinh Thánh–Scripture: Nêhêmi‒Nehemiah 4
Giảng luận–Speaker: Mục sư–Pastor Lê Hoàng Thái An

“Chớ sợ chúng; khá nhớ Chúa là một Đấng cực đại và đáng kinh, hãy chiến đấu cho anh em mình, cho con trai con gái mình, cho vợ và nhà của mình. – Do not be afraid of them; remember the Lord who is great and awesome, and fight for your brothers, your sons, your daughters, your wives and your houses.” (4:14b)
A. NHẬN ĐỊNH THE AWARENESS
3 phương diện của sự chống đối
– 3 aspects of opposition
1. KHINH KHI CHỈ TRÍCH (1-3) Insulting Despite
 Chê bai khả năng Criticizing the ability
 Chất vấn động cơ Questioning the motivation
 Chế nhạo chất lượng Mocking the quality
2. KHỦNG HOẢNG ĐE DỌA (6-8) Intimidating Death-threat
3. KHÓ KHĂN NGÃ LÒNG (10-12) Instilling Discouragement
 Tinh thần Mệt mỏi Weariness
 Tinh thần Chủ bại Defeatism
 Tinh thần Sợ hãi Fear
B. QUYẾT ĐỊNH THE ACTION
3 phương pháp để chiến thắng chống đối
– 3 approaches to overcome opposition

1. CHUYÊN TÂM CẦU NGUYỆN (4-5, 9) Pray Continually
2. CHÚ TÂM CẢNH GIÁC (9, 13-14) Watch Cautiously
3. VỮNG TÂM CÔNG TÁC (15-23) Work Confidently
#5 TÁI LẬP ĐỜI SỐNG HIỆP MỘT: SAN BẰNG CHƯỚNG NGẠI
REBUILD YOUR LIFE OF UNITY: LEVELING OBSTACLE
Kinh Thánh–Scripture: Nêhêmi‒Nehemiah 5
Giảng luận–Speaker: Mục sư–Pastor Lê Hoàng Thái An

“Điều anh em làm thật không đúng chút nào. Anh em không kính sợ Thượng Đế sao? Đừng để những kẻ thù ngoại quốc sỉ nhục chúng ta. – The thing which you are doing is not good; should you not walk in the fear of our God because of the reproach of the nations, our enemies?” (Neh 5:9 BPT–NASB)
3 nhận biết để tái lập sự hiệp một – 3 understandings to rebuild unity
1. NGUYÊN DO HỤC HẶC (1-5) THE CAUSE OF DISUNITY
 Thiếu Tuân phục Thiên Chúa Lacking Submission to God
 Thiếu Tình thương Tha nhân Lacking Compassion for Others

2. GIẢI PHÁP HÒA HỢP (6-13) THE CURE FOR HARMONY
 Tra xét (6-9) Reflection
 Thay đổi (10-13) Repentance

3. GƯƠNG MẪU HY SINH (14-19) THE CASE OF INTEGRITY
 Tôn kính Chúa (14-16) Admiration for God
 Thương yêu người (17-19) Affection for People

#6 TÁI LẬP ĐỜI SỐNG VỮNG VÀNG: KHÔN NGOAN PHÂN BIỆN
REBUILD YOUR LIFE OF STEADFASTNESS: WISE DISCERNMENT
Kinh Thánh–Scripture: Nêhêmi‒Nehemiah 6
Giảng luận–Speaker: Mục sư–Pastor Lê Hoàng Thái An

“Vì chúng nó muốn nhát cho chúng tôi hết thảy đều sợ hãi; chúng nó rằng: Tay của chúng nó sẽ bị mỏi mệt, không làm công việc nữa. — Vậy bây giờ, hỡi Chúa, hãy làm cho tay tôi mạnh mẽ. – For all of them were trying to frighten us, thinking, ‘They will become discouraged with the work and it will not be done.’ But now, O God, strengthen my hands.” (Nêhêmi‒Nehemiah 6:9)

3 sách lược của kẻ thù mà tôi con Chúa cần phân biện để vững vàng đối đầu
3 enemy tactics that God’s people must discern to remain steadfast

1. DỤ DỖ PHÂN TÂM (1-4) DISTRACTION
 KIÊN ĐỊNH TẬP CHÚ Be Purposeful

2. DỌA DẪM PHAO VU (5-9) DISCREDIT
 KIÊN TÂM TRÔNG CẬY Be Prayerful

3. DỐI GIẢ PHẢN BỘI (10-14) DECEPTION
 KIÊN CƯỜNG TRUNG TÍN Be Faithful

 CÔNG VIỆC ĐÃ XONG (15-16), TẤN CÔNG KHÔNG DỨT (17-19)
THE WORK IS DONE; THE WICKED WON’T QUIT.
#7 TÁI LẬP ĐỜI SỐNG TRUNG TÍN: CỦNG CỐ CỘNG ĐỒNG
REBUILD YOUR LIFE OF FAITHFULNESS: FORTIFYING THE PEOPLE

Kinh Thánh–Scripture: Nêhêmi‒Nehemiah 7
Giảng luận–Speaker: Mục sư–Pastor Lê Hoàng Thái An

“Đức Chúa Trời tôi có cảm động lòng tôi chiêu tập những người tước vị, các quan trưởng, và dân sự, đặng đem chúng vào sổ từng gia phổ. – Then my God put it into my heart to assemble the nobles, the officials and the people to be enrolled by genealogies.” (Nêhêmi‒Nehemiah 7:5a)
3 lĩnh vực của sự trung tín hầu dọn đường cho sự phục hưng con dân Chúa
3 areas of faithfulness that prepare the way for God to revive His people

1. XÁC ĐỊNH LÃNH ĐẠO TIN KÍNH (1-4) Appointing LEADERSHIP
2. ỔN ĐỊNH CỘNG ĐỒNG ĐỨC TIN (5-65) Affirming CITIZENSHIP
3. NHẬN ĐỊNH TÀI NGUYÊN SỞ HỮU (66-73) Admitting STEWARDSHIP
#8 TÁI LẬP ĐỜI SỐNG THỜ PHƯỢNG: SỐNG VỚI LỜI CHÚA
REBUILD YOUR LIFE OF WORSHIP: LIVING WITH THE WORD
Kinh Thánh–Scripture: Nêhêmi‒Nehemiah 8
Giảng luận–Speaker: Mục sư–Pastor Lê Hoàng Thái An
“Bấy giờ, dân sự đều nhóm hiệp như thể một người, tại phố ở trước cửa Nước. Chúng nói với E-xơ-ra là thầy thông giáo, xin người đem quyển sách luật pháp của Môi-se mà Đức Giê-hô-va đã truyền dạy cho Y-sơ-ra-ên. – And all the people gathered as one man at the square which was in front of the Water Gate, and they asked Ezra the scribe to bring the book of the law of Moses which the LORD had given to Israel.” (Neh 8:1)

3 bước để con dân Chúa thờ phượng Ngài cách phải lẽ qua Lời Chúa
và kinh nghiệm sự phục hưng trong năng quyền Chúa
3 required steps for God’s people to worship Him properly through the Word and experience the revival in His power

1. ĐÓI KHÁT LỜI CHÚA (1-2) REQUESTING GOD’S WORD
 Thấy nhu cầu Awareness
 Tự tìm kiếm Activeness

2. ĐÓN NHẬN LỜI CHÚA (3-8) RECEIVING GOD’S WORD
 Tập chú (3) Attention
 Trang nghiêm (4-5) Appreciation
 Tôn thờ (6) Adoration
 Thông hiểu (7-8) Apprehension

3. ĐÁP ỨNG VỚI LỜI CHÚA (9-18) RESPONDING TO GOD’S WORD
 Thống hối (9) Affliction
 Thỏa vui (10-12) Alleviation
 Thuận phục (13-18) Acceptance
#9 TÁI LẬP ĐỜI SỐNG ĂN NĂN: TRỞ LẠI CÙNG CHÚA
REBUILD YOUR LIFE OF REPENTANCE: RETURNING TO THE LORD
Kinh Thánh–Scripture: Nêhêmi‒Nehemiah 9
Giảng luận–Speaker: Mục sư–Pastor Lê Hoàng Thái An
“Chúng đứng dậy tại chỗ mình, đọc trong sách luật pháp của Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, lâu đến phần tư ngày; trong một phần tư khác, chúng xưng tội và thờ lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ. – While they stood in their place, they read from the book of the law of the LORD their God for a fourth of the day; and for another fourth they confessed and worshiped the LORD their God.” (9:3)

2 biểu hiện của sự ăn năn nơi con dân Chúa
2 expressions of repentance in God’s people
1. LÒNG NGƯỜI ĂN NĂN (1-3) THE REPENTANT PEOPLE
 Thống hối vì Tội lỗi (1) Sorrow for Sin
 Tách biệt khỏi Thế gian (2) Separation from Sinners
 Tuân phục theo Thánh Kinh (3) Submission to Scriptures

2. LỜI NGUYỆN ĂN NĂN (4-38) THE REPENTANT PRAYER
 Nhìn lên để Tôn ngợi (4-6) Look upward for Adoration
 Nhìn lại để Tưởng nhớ (7-31) Look backward for Reflection
 Nhìn vào để Thú nhận (32-37) Look inward for Confession
 Nhìn tới để Tuyên hứa (38) Look forward for Dedication

#10 TÁI LẬP ĐỜI SỐNG CAM KẾT: TIN CẬY VÂNG LỜI
REBUILD YOUR LIFE OF COMMITMENT: TRUST AND OBEY

Kinh Thánh–Scripture: Nêhêmi‒Nehemiah 10
Giảng luận–Speaker: Mục sư–Pastor Lê Hoàng Thái An
“Dầu các sự nầy, chúng tôi lập giao ước chắc chắn, và chúng tôi ghi chép nó; các quan trưởng, người Lê-vi, và những thầy tế lễ của chúng tôi đóng ấn cho. –Now because of all this we are making an agreement in writing; and on the sealed document are the names of our leaders, our Levites and our priests.” (9:38)

3 hành động cam kết sau khi ăn năn
3 actions of commitment after repentance

1. TUÂN PHỤC THEO LỜI CHÚA (1-29) SUBMITTING TO GOD’S WORD
 Tất cả Mọi người (1-28) All the People
 Tất cả Mọi sự (29) All the Parts

2. TÁCH BIỆT NHƯ DÂN CHÚA (28-31) SEPARATING AS GOD’S PEOPLE
 Trong việc Thành hôn (28,30) In Sanctified Marriage (Union)
 Trong việc Thờ phượng (28,31) In Sabbath Worship (Adoration)

3. TẬN HIẾN CHO NHÀ CHÚA (32-39) SUPPORTING FOR GOD’S HOUSE
 Tính chất Thực tế (32-34) The Practicality
 Tính chất Tiên quyết (35-39) The Priority

#11 TÁI LẬP ĐỜI SỐNG SẴN SÀNG: ĐẢM ĐƯƠNG CÔNG TÁC
REBUILD YOUR LIFE OF READINESS: TAKING ON THE TASK
Kinh Thánh–Scripture: Nêhêmi‒Nehemiah 11
Giảng luận–Speaker: Mục sư–Pastor Lê Hoàng Thái An

“BDM Vì Đức Chúa Trời đâu có bất công mà quên công tác của anh chị em và lòng yêu thương anh chị em đã tỏ ra vì danh Ngài khi phục vụ các thánh đồ và hiện nay vẫn còn phục vụ. – For God is not unjust so as to forget your work and the love which you have shown toward His name, in having ministered and in still ministering to the saints.” (Hêbơrơ–Hebrews 6:10)

3 đặc tính của người sẵn sàng phục vụ Chúa
3 qualities of a ready servant of God

1. PHỤC VỤ CHÚA TRONG SỰ TỰ NGUYỆN (1-14) Serving God Willingly
2. PHỤC VỤ CHÚA TRONG SỰ TÔN NGỢI (15-19) Serving God Worshipfully
3. PHỤC VỤ CHÚA TRONG SỰ TIN CẬY (20-36) Serving God Confidently
#13 TÁI LẬP ĐỜI SỐNG ĐỔI MỚI: QUYẾT KHÔNG THỎA HIỆP
REBUILD YOUR LIFE OF RENEWAL: SAYING NO TO COMPROMISE
Kinh Thánh–Scripture: Nêhêmi‒Nehemiah 13
Giảng luận–Speaker: Mục sư–Pastor Lê Hoàng Thái An

“30 Như vậy, tôi dọn sạch chúng cho khỏi các kẻ ngoại bang, và định ban thứ cho những thầy tế lễ và người Lê-vi, mỗi người trong chức việc mình; 31 cũng khiến dân sự dâng củi theo kỳ nhứt định và các thổ sản đầu mùa. Đức Chúa Trời tôi ôi, xin hãy nhớ đến tôi mà làm ơn cho tôi! – 30 Thus I purified them from everything foreign and appointed duties for the priests and the Levites, each in his task, 31 and I arranged for the supply of wood at appointed times and for the first fruits. Remember me, O my God, for good.” (Nêhêmi–Nehemiah 13:30-31)

4 lĩnh vực không thể thỏa hiệp – 4 areas that cannot be compromised

1. SỰ PHÂN RẼ TRONG LIÊN HỆ (1-9) Separating the Evil
2. SỰ PHỤC VỤ TRONG NHÀ CHÚA (10-14) Supporting the Ministry
3. SỰ PHỤNG THỜ TRONG NGÀY THÁNH (15-22) Setting apart the Worship
4. SỰ PHỐI HIỆP TRONG HÔN NHÂN (23-29) Sanctifying the Marriage

#14 TÁI LẬP ĐỜI SỐNG KỶ LUẬT: QUYẾT KHÔNG THỎA HIỆP
REBUILD YOUR LIFE OF DISCIPLINE: SAYING NO TO COMPROMISE
Kinh Thánh–Scripture: Nêhêmi‒Nehemiah 13
Giảng luận–Speaker: Mục sư–Pastor Lê Hoàng Thái An

“30 Như vậy, tôi dọn sạch chúng cho khỏi các kẻ ngoại bang, và định ban thứ cho những thầy tế lễ và người Lê-vi, mỗi người trong chức việc mình; 31 cũng khiến dân sự dâng củi theo kỳ nhứt định và các thổ sản đầu mùa. Đức Chúa Trời tôi ôi, xin hãy nhớ đến tôi mà làm ơn cho tôi! – 30 Thus I purified them from everything foreign and appointed duties for the priests and the Levites, each in his task, 31 and I arranged for the supply of wood at appointed times and for the first fruits. Remember me, O my God, for good.” (Nêhêmi–Nehemiah 13:30-31)

4 lĩnh vực không thể thỏa hiệp – 4 areas that cannot be compromised

1. SỰ PHÂN RẼ TRONG LIÊN HỆ (1-9) Separating the Evil
2. SỰ PHỤC VỤ TRONG NHÀ CHÚA (10-14) Supporting the Ministry
3. SỰ PHỤNG THỜ TRONG NGÀY THÁNH (15-22) Setting apart the Worship
4. SỰ PHỐI HIỆP TRONG HÔN NHÂN (23-29) Sanctifying the Marriage

#12 TÁI LẬP ĐỜI SỐNG CUNG HIẾN: CA NGỢI CẢM TẠ
REBUILD YOUR LIFE OF DEDICATION: PRAISE-LIFTING & THANKS-GIVING
Kinh Thánh–Scripture: Nêhêmi‒Nehemiah 12
Giảng luận–Speaker: Mục sư–Pastor Lê Hoàng Thái An

“Họ… dự lễ cung hiến trong niềm hân hoan, cảm tạ
giữa tiếng hát ngợi ca hòa lẫn với tiếng chập chõa, đàn hạc và đàn lia.
– They… celebrate the dedication with gladness,
with hymns of thanksgiving and with songs
to the accompaniment of cymbals, harps and lyres.”

(Nêhêmi–Nehemiah 12:27 TTHĐ–NASB)

2 đặc trưng của đời sống cung hiến – 2 hallmarks of a life of dedication
1. CUNG HIẾN LÒNG TRUNG THÀNH (1-26) DEDICATE THE ALLEGIANCE
 Dấn thân Thuận phục Submissive Involvement
 Duy trì Thừa kế Shared Inheritance

2. CUNG HIẾN LÒNG TÔN NGỢI (27-47) DEDICATE THE ADORATION
 Hoan hỉ Thỏa nguyện Joyful Celebration
 Hiến dâng Trung tín Faithful Contribution

Top