Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi; tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì.
Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi
Dẫn tôi đến mé nước bình tịnh.- Thi-thiên 23:1,2

Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi

Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi

Top