Chúng ta chắc chắn không thể trở thành nguồn phước nếu không được Đức Chúa Trời ban phước. Chúng ta không thể cho ai điều gì nếu chúng ta không có ~ Áp-ra-ham đã trở thành nguồn phước khi nghe tiếng Chúa ~

Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn; ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước – Sáng thế ký 12:2

Nguon-phuoc

Top