Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi! Ma-thi-ơ 5:4
Của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm thần đau thương:
Đức Chúa Trời ôi! Lòng đau thương thống hối Chúa không khinh dể đâu. Thi-thiên 51:17

Than khóc ở đây không phải là chán chường tuyệt vọng mà là nhận biết sự yếu đuối, bất toàn về mặt tâm linh của mình . .

 Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi!

Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi!

Top