Bài giảng nhân ngày VIỆN THÁNH KINH THẦN HỌC
Diễn giả: Mục sư Lê Đình Ân
Câu gốcc: Ê-sai 6:8 Đoạn, tôi nghe tiếng Chúa phán rằng: Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta? Tôi thưa rằng: Có tôi đây; xin hãy sai tôi.
Bạn có đang trang bị cho mình tâm tình và tấm lòng sẵn sàng khi Chúa gọi không?

Thiên sứ gắp than lửa đỏ từ bàn thờ làm tẩy thanh môi miệng Ê-sai

Thiên sứ gắp than lửa đỏ từ bàn thờ làm tẩy thanh môi miệng Ê-sai

Top