Đức Chúa Trời yêu thương thế gian không phân biệt màu da, người giàu hay kẻ nghèo, không phân biệt màu người khôn hay kẻ dại, Đức Chúa Trời rất gớm ghê tội lỗi nhưng rất yêu thương tội nhân vì vậy chính Chúa Jêsus phải hoá thân thành người để hy sinh chết trên cây thập tự để chuộc tội cho chúng ta

IGiăng 3:16 Bởi đó chúng ta nhận biết lòng yêu thương, ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống; chúng ta cũng nên bỏ sự sống vì anh em mình vậy.
Giăng 3:16 Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.

Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài

Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài

Top