Cầu nguyện là trình dâng lên Chúa những nổi lòng, ăn năn, sự biết ơn, cầu xin hoặc cầu thay. Có ít nhất 7 điều làm cho lời cầu nguyện của chúng ta không được Chúa trả lời

Khi các ngươi cầu nguyện, ĐỪNG LÀM NHƯ BỌN GIẢ HÌNH; vì họ ưa đứng cầu nguyện nơi nhà hội và góc đường, để cho thiên hạ đều thấy. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã ĐƯỢC PHẦN THƯỞNG CỦA MÌNH RỒI. (Ma-thi-ơ 6: 5)

Những ngăn trở trong sự cầu nguyện:
1. Cầu nguyện mà còn cưu mang tội ác, không chịu từ bỏ,
Thi-thiên 66:18Nếu lòng tôi có chú về tội ác,
Ắt Chúa chẳng nghe tôi.
Xin Chúa giúp chúng ta từ bỏ với tấm lòng ăn năn thống hối
2. Cầu nguyện với lòng cay đắng, căm giận không chịu tha thứ
Mác 11:25 Khi các ngươi đứng cầu nguyện, nếu có sự gì bất bình cùng ai, thì hãy tha thứ, để Cha các ngươi ở trên trời cũng tha lỗi cho các ngươi.
Xin Chúa cho chúng ta được ơn để bằng lòng tha thứ hòa hiệp lại với anh chị em chúng ta, “hãy ở với nhau cách nhân từ đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy”.Ê-phê-sô 4:32
3. Cầu xin trái lẽ theo ý riêng, theo tư dục mình
Gia-cơ 4:3 Anh em cầu xin mà không nhận lãnh được, vì cầu xin trái lẽ, để dùng trong tư dục mình.
Xin ý Chúa được nên
4. Đừng cầu xin mà còn nghi ngờ
Gia cơ 1:6-7 Nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ; vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển, bị gió động và đưa đi đây đi đó.
Người như thế chớ nên tưởng mình lãnh được vật chi từ nơi Chúa:

Hãy tin sẽ được, trong Thánh ý của Chúa

Đừng cầu nguyện tỏ mình cho người khác nghe

Đừng cầu nguyện tỏ mình cho người khác nghe

5. Đừng tự phụ, đừng kiêu ngạo khi Cầu nguyện
Lu-ca 18:11-12 Người Pha-ri-si đứng cầu nguyện thầm như vầy: Lạy Đức Chúa Trời, tôi tạ ơn Ngài, vì tôi không phải như người khác, tham lam, bất nghĩa, gian dâm, cũng không phải như người thâu thuế nầy.
Tôi kiêng ăn một tuần lễ hai lần, và nộp một phần mười về mọi món lợi của tôi

Lời Cầu nguyện của chúng ta không phải kể lể, khoe khoang, so mình với người khác, mượn lời cầu nguyện mà trách cứ người khác . .
6. Cầu nguyện mà thiếu sự hiệp một
Phi-líp 4:2 Tôi khuyên Ê-vô-đi và khuyên Sin-ty-cơ phải hiệp một ý trong Chúa. Phao-lô viết thư gửi đến 2 chấp sự tại thành Phi-líp
A-mốt 3:3
Chúng ta phải hiệp một trong sự Cầu nguyện
Ma-thi-ơ 18:19-20 Quả thật, ta lại nói cùng các ngươi, nếu hai người trong các ngươi thuận nhau ở dưới đất mà cầu xin không cứ việc chi, thì Cha ta ở trên trời sẽ cho họ.
Vì nơi nào có hai ba người nhân danh ta nhóm nhau lại, thì ta ở giữa họ.

7. Cầu nguyện chiếu lệ, theo lễ nghi, theo thói quen lặp đi lặp lại cùng nội dung qua ngày này tháng nọ
Ma-thi-ơ 6:7 Vả, khi các ngươi cầu nguyện, đừng dùng những lời lặp vô ích như người ngoại; vì họ tưởng vì cớ lời mình nói nhiều thì được nhậm.

Top