ĐỂ HẦU VIỆC CHÚA XỨNG HIỆP
Kinh Thánh: I Sử Ký 13: 1-14
Câu gốc: Thi Thiên 2: 11 “Khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách kính sợ, Và mừng rỡ cách run rẩy.”
Diễn giả: Mục sư NGUYỄN HỮU BÌNH Phó Hội Trưởng II – HTTLVN

 

ĐỂ HẦU VIỆC CHÚA XỨNG HIỆP - Mục sư Nguyễn Hữu Bình - Phó Hội Trưởng 2 - HTTL VN

ĐỂ HẦU VIỆC CHÚA XỨNG HIỆP – Mục sư Nguyễn Hữu Bình – Phó Hội Trưởng 2 – HTTL VN

Top