Phàm những sự gian dâm, hoặc sự ô uế, hoặc sự tham lam, cũng chớ nên nói đến giữa anh em, theo như cách xứng đáng cho các thánh đồ. Ê-phê-sô 5:3
Truyền đạo sinh Trịnh Bá Khiêm

tds-Trinh-ba-khiem

HTTL-Binh-Thoi

Top