Kìa, mắt của Đức Giê-hô-va đoái xem người kính sợ Ngài, Cố đến người trông cậy sự nhân từ Ngài, Thi-thiên 33:18

Mục sư Đặng Văn Thơ

Mục sư Đặng Văn Thơ

Top