Giảng luận: Mục sư Lê Đình Ân
Kinh Thánh Lu-ca 19:11-27

Câu gốc: Lu-ca 19:26
Ta nói cùng các ngươi, ai có, thì sẽ cho thêm;
song ai không có, thì sẽ cất luôn của họ đã có nữa.

Câu chuyện Chúa Jêsus dạy về những nén bạc, nhấn mạnh ý thức trách nhiệm trong công tác hầu việc Chúa
Bạn đầu tư vào đâu?

Cách đầu tư khôn ngoan

Ai có thì sẽ cho thêm

 

Top