Tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không xiết kể IICô-rinh-tô 9:15
Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va!
Mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài!
Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va,
Chớ quên các ân huệ của Ngài. Thi-thiên 103: 1-2


Tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không xiết kể" IICô-rinh-tô 9:15

Top