Khi Con người ngự trong sự vinh hiển mình mà đến với các thiên sứ thánh, thì Ngài sẽ ngồi trên ngôi vinh hiển của Ngài. Ma-thi-ơ 25:31


 

IMG_3743 (Copy)

Top