Đa-vít ca ngợi Chúa: Đáng ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, Từ trước vô cùng cho đến đời đời! A-men, A-men! Thi-thiên 41:13

Thi Thiên 41

Thi Thiên 41

Thi-thiên được chia làm 5 phần giống như ngũ Kinh môi-se, theo các nhà thần học thì: Đức Chúa Trời ban luật pháp cho dân sự Ngài, dân Y-sơ-ra-ên bài tỏ lòng biết ơn Chúa bằng sự ca ngợi trong Thi-thiên
Phần 1 từ Chương 1 – 41
Phần 2 từ Chương 41 – 72
Phần 3 từ Chương 73 – 89
Phần 4 từ Chương 90 – 106
Phần 5 từ Chương 107 – 150

Top