Sự sáng các người hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời (Ma-thi-ơ 5:14)

Sự sáng các người hãy soi trước mặt người ta như vậy

Sự sáng các người hãy soi trước mặt người ta như vậy

Top