Diễn giả: Mục sư Lê Đình Ân
Hê-bơ-rơ 11:5 Bởi đức tin, Hê-nóc được cất lên và không hề thấy sự chết;người ta không thấy người nữa, vì Đức Chúa Trời đã tiếp người lên. Bởi chưng trước khi được tiếp lên, người đã được chứng rằng mình ở vừa lòng Đức Chúa Trời rồi.

Top