Anh-rê theo tiếng Hi-lạp có nghĩa là sức vóc trượng phu, ông là một trong 12 sứ đồ của Chúa Jêsus quê ở Bết-sai-đa là em của Si-môn Phi-e-rơ, cả hai cùng làm ngề chài lưới tại Ca-bê-na-um,

Giăng 1:41 Trước hết người gặp anh mình là Si-môn, thì nói rằng: Chúng ta đã gặp Đấng Mê-si (nghĩa là Đấng Christ).
Anh-rê không có gì nổi bật, Ông là người đằm thắm, dịu dàng gần như thầm lặng trong việc làm chứng cho Chúa. Mỗi lần ông đến với Chúa là hầu như ông đều mang 1 thân hữu,
+ Ông đã đưa anh mình là Phi-e-rơ (người sau này có bài giảng kêu gọi 3000 người tin Chúa) đến với Chúa,
+ Ông cũng đưa em bé dâng 5 cái bánh và 2 con cá đến cùng Chúa Jêsus để Chúa hóa bánh cho 5000 người ăn
+ Ông cũng đưa những người nước ngoài(Gờ-réc Hi-lạp) đi dự lễ đến cùng Chúa Jêsus
Dù bị đóng đinh trên thập tự hình chữ X đầu chúc xuống đát tại Hy-lạp nhưng ông vẫn nói về Chúa cho những người đến xem và ông đã chết sau 2 ngày.

Anh-re va Si-mon Phi-e-ro

Trước hết người gặp anh mình là Si-môn, thì nói rằng: Chúng ta đã gặp Đấng Mê-si (nghĩa là Đấng Christ).

Top