Diễn giả: Mục sư Lê Đình Ân
Cô-lô-se 3:10 mà mặc lấy người mới là người đang đổi ra mới theo hình tượng Đấng dựng nên người ấy, đặng đạt đến sự hiểu biết đầy trọn.

Ca-thương 3:23Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm

 

Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm

Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm

Top