Bài giảng nhân ngày Thanh thiếu niên Tin Lành – Diễn giả Mục sư Lê Đình Ân.
Câu chuyện về dũng sĩ Ghê-đê-ôn chiến trận lạ lùng, và ơn Chúa ban phước qua ông để đem lại hòa bình cho dân tộc trong 40 năm

Các-quan-xét 6:12 Thiên sứ của Đức Giê-hô-va hiện đến cùng người mà rằng: Hỡi người dõng sĩ! Đức Giê-hô-va ở cùng ngươi.
Ghê-đê-ôn xuất thân từ 1 gia đình nghèo, ông chỉ là 1 nông dân bình thường, tại sao Chúa gọi ông là dũng sĩ, chắc là Chúa biết tấm lòng của ông.
Xin Chúa ban phước trên mỗi người chúng ta, đừng ai tự ti, mặc cảm về hoàn cảnh xuất thân của mình, chúng ta nên nhớ rằng Cha trên trời không coi thường 1 người nào hết.

Ghê-đê-ôn thắng dân Ma-đi-an

Ghê-đê-ôn thắng dân Ma-đi-an

. . . Nếu mất điện thì tất cả các thiết bị điện không thể nào hoạt động được, không giá trị gì hết cho đến chừng có điện trở lại. Cũng một lẽ đó, chúng ta dù là ai, nếu không có Đức Thánh Linh Chúa hành động mạnh mẽ, thì chúng ta cũng chỉ là con người xác thịt, vì chúng ta tất cả là bụi đất, con người có giá trị là có linh hồn, hơi thở Chúa trong đó . . . Chúng ta không ra gì, nhưng Chúa đầy tình thương, đầy quyền năng, ân điển, Ngài sẵn sàng ban ân tứ cho bất cứ ai đầu phục Ngài.

Top