Bài làm chứng của Đa-vít ghi lại ơn phước Chúa đã ban cho mình, là bài ca ngợi cũng là bài giảng cho mọi người và Chúa dùng bài làm chứng  của Đa-vít ghi lại trong Kinh Thánh từ thời Đa-vít cho đến ngày hôm nay.

 

Thi Thiên 40

Thi Thiên 40

Top