Dòng dõi nầy sẽ ca tụng công việc Chúa cho dòng dõi kia,
Và rao truyền việc quyền năng của Chúa. Thi-thiên 145:4

Đoạn video chỉ một phần mô tả đôi nét về cuộc đời hầu việc CHÚA hết lòng của Cố Mục sư Đoàn Văn Miêng.
Ông là một trong những tấm gương sáng cho giới trẻ cơ đốc nhân chúng ta noi theo…

Top