Đức Chúa Jêsus cất tiếng đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. Giăng 3:3

Đây là điều quan trọng và chắc chắn, mỗi con dân Chúa đều phải kinh nghiệm.

MS-Le-dinh-an-5

Top