Diễn giả: Tđ Trần Huỳnh Quốc Việt
Ví bằng các ngươi biết những sự nầy, thì có phước, miễn là các ngươi làm theo.(Giăng 13:17)
Sứ đồ Phao-lô đang nói về quyền năng rất lớn đang ở trong đời sống của mỗi chúng ta.

TĐ Trần Huỳnh Quốc Việt

Thầy TĐ Trần Huỳnh Quốc Việt

Chúa là người Cha giàu có và quyền năng, có thể chúng ta nhìn thấy hoàn cảnh của mình thì chúng ta nói mình nghèo nhưng trong cái nhìn của Chúa, không có một con cái Chúa nào là nghèo hết, bởi vì Chúa đặt bên cạnh đứa con đó rất nhiều điều tốt lành

Thầy TĐ Trần Huỳnh Quốc Việt

SỰ GIÀU CÓ THẬT CỦA CƠ ĐỐC NHÂN – Thầy TĐ Trần Huỳnh Quốc Việt

Top