Diễn giả MS Trần Công Chánh UVTG TLH
Giăng 14:26 Nhưng Đấng Yên-ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi.

Mục sư Trần Công Chánh giảng lời Chúa

Mục sư Trần Công Chánh giảng lời Chúa

Mục sư Trần Công Chánh giảng Lời Chúa

Mục sư Trần Công Chánh giảng Lời Chúa

Chấp sự cầu nguyện

Chấp sự cầu nguyện

Ban hát Phụ Nữ Tôn vinh Chúa

Ban hát Phụ Nữ Tôn vinh Chúa

Top