Lễ 2 THỨ TỰ ƯU TIÊN
MSNC QN Trần Huỳnh Quốc Việt
Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Ma-thi-ơ 6:33

MSNC Trần Huỳnh Quốc Việt

MSNC Trần Huỳnh Quốc Việt

 

Cô Thủy Hướng Dẫn chương trình

Cô Thủy Hướng Dẫn chương trình

Ban Trung tráng niên tôn vinh Chúa lễ 2

Ban Trung tráng niên tôn vinh Chúa lễ 2

MSNC Trần Huỳnh Quốc Việt chúc phước

MSNC Trần Huỳnh Quốc Việt chúc phước

Top