Ta là người chăn hiền lành; người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình Giăng 10:11

Mục sư Trần Công Chánh Người chăn hiền lành

Mục sư Trần Công Chánh
Người chăn hiền lành


Diễn giả: Mục sư Trần Công Chánh

Top