Vả, những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh, và sự cầu nguyện. Công vụ Các sứ đồ 2:42

Hội thánh có đặc điểm mà Ht Chúa chung cần học hỏi là Ht rất yêu mến Chúa, vâng giữ Lời của Đức Chúa Trời, khiêm nhường, tôn kính sự giảng dạy của các Sứ đồ

Lể bẻ bánh Công vụ các sứ đồ 2:42

Lễ bẻ bánh Công vụ các sứ đồ 2:42

Top