Nhóm Các Thư Tín khác và sách Khải huyền
Gia-cơ, 1, 2 Phi-e-rơ, 1, 2, 3 Giăng, Giu-đe, Khải huyền
Tiến sỹ Warren W. Wiersbe là giáo sư Kinh Thánh nổi tiếng trên các làn sóng phát thanh. Ông từng làm Mục sư tại Hội Thánh Moody Church Chicago và giáo sư về môn giảng luận tại chủng viện Grand Rapids Baptis Seminary. Ông đã viết trên 100 cuốn sách trong đó có bộ giải nghĩa Kinh Thánh này – BE SERIES – đã ấn hành trên 4 triệu bản

 

 

Gia-cơ

Gia Co Warren W. Wiersbe

Gia-cơ - Bob Tutley

Giaco Bob Utley

1 Phi-e-rơ

I Phi E Ro Warren W. Wiersbe

2 Phi-e-rơ

Ii Phi E Ro Warren W. Wiersbe

1, 2, 3 Giăng

I Ii Iii Giang Warren W. Wiersbe

Gia-cơ & Giu-đe Bob Utley

Giaco Va Guide Bob Utley

Khải huyền

Khai Huyen Warren W. Wiersbe

Top